ZPRAVODAJ   08/2004

V čísle:
- ČNS představuje své kolektivní členy - Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
- European Nuclear Features
- Fórum o změně klimatu
- Evropský tlakovodní reaktor (EPR)
- S jádrem to jde lépe
- Temelín za hubičku
- Seminář uživatelů paliva VVER-440
- 32. Valná hromada ČSVTS
- Výběr zahraničních zpráv
- NUSIM 2005
- ICONE 13
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


ČNS představuje své kolektivní členy - Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

více zde


European Nuclear Features
Nový evropský informační projekt

V letošním roce bylo zahájeno vydávání elektronické formy informačního periodika European Nuclear Features (ENF), jehož záměrem je zajistit nový způsob výměny informací o jaderných a energetických otázkách na evropské úrovni. Projekt je výsledkem dohody mezi nukleárními společnostmi francouzskou (SFEN), německou (KTG) a španělskou (SNE), které vydávají časopisy zabývající se jadernou problematikou Atomwirtshaft (Německo), Nuclear Espaňa (Španělsko) a Revue Générale Nucleaire (Francie). Každá z těchto tří participujících společností střídavě zodpovídá za vydávání příslušného čísla tohoto periodika v úzké spolupráci se svými partnery. Tato nakladatelská iniciativa, která probíhá v těsné spolupráci s Evropskou nukleární společností i FORATOMem, je zahájena na následujícím základě:

European Nuclear Fatures nabízí svým čtenářům několik informačních rubrik:

• Zprávy, fakta, názory zabývající se jadernou situací Evropské unie a otázkami světové energetiky. Tato rubrika poskytuje prostor, kde mohou ENS a Foratom vyjádřit své názory a kam mohou přispívat informacemi.
• Vědecké a technické články obecného evropského zájmu i články zabývající se průmyslovými, ekonomickými a ekologickými otázkami atd. Národní nukleární společnosti, které jsou členy ENS, jsou vyzývány, aby zde svými články přispívaly.
• Zprávy z evropských zemí o různých aspektech místní jaderné situace. Také tyto národní nukleární společnosti, o jejichž těsnou spolupráci European Nuclear Features usiluje, jsou vyzývány, aby poskytovaly informace.
• European Nuclear Features bude vydáván v těchto třech partnerských časopisech šestkrát ročně. Elektronická verze se bude posílat do sekretariátu ENS/FORATOM a těm členských společnostem ENS, které projeví zájem.

Česká nukleární společnost projevila o tento projekt zájem. Od listopadu letošního roku můžete nalézt na našich webovských stránka toto periodikum v originální verzi a počínaje tímto číslem Zpravodaje budeme uveřejňovat doporučení na články, které by dle našeho názoru neměly ujít Vaší pozornosti, a překlady vybraných článků, případně ve speciálních přílohách Zpravodaje. V tomto čísle již naleznete článek „Forum o změně klimatu“ z prvého čísla ENF.

Věříme, stejně tak jako zakladatelé projektu, že tento nový způsob šíření informací bude jadernou komunitou v České republice přijat pozitivně a že v blízké budoucnosti se do tohoto projektu společně také aktivně zapojíme.

Volně zpracováno dle překladu článku „Evropské partnerství“.
Elektronickou verzi najdete na stránkách ČNS:
http://www.csvts.cz/cns
nebo na adrese:
http://www.euronuclear.org/library/public/enf.htm

Václav Bláha


Fórum o změně klimatu

více zde


Evropský tlakovodní reaktor (EPR)

více zde


S jádrem to jde lépe

více zde


Temelín za hubičku

více zde


Seminář uživatelů paliva VVER-440

více zde


32. Valná hromada ČSVTS

Ve čtvrtek 25. listopadu 2004 se v kongresovém sále ČSVTS v Praze na Novotného lávce konala již v pořadí 32. Valná hromada Českého svazu vědeckotechnických společností. Tento svaz, jehož zakládajícím členem je i naše společnost, sdružuje 68 společností různého odborného zaměření. Na Valné hromadě bylo přítomno 48 zástupců a 3 byli omluveni. Účast 71% zástupců svědčí a odpovědném přístupu společností ke Svazu. Kromě obvyklých organizačních bodů byla pro činnost jednotlivých společností důležitá informace o výši členských příspěvků a možných dotací na rok 2005. S uspokojením můžeme konstatovat, že dotace vykazují mírný nárůst proti roku 2004 při zachování výše členského příspěvků. Lze počítat i s grantem od Ministerstva školství na podporu členských příspěvků do mezinárodních organizací.
V dodatečných materiálech byly předloženy účastníkům dva dokumenty, a to „Etický kodex členů společností sdružených v ČSVTS“ a „Dlouhodobý program ČSVTS na léta 2005 až 2010“. Druhý dokument bude po zapracování připomínek účastníků Valné hromady předložen k připomínkování členským společnostem. Oba dokumenty postupně uveřejníme na našich webovských stránkách a ve Zpravodaji.
V březnu roku 2005 se připravují důstojné oslavy 15 let trvání Svazu českých vědeckotechnických společností.

Václav Bláha


Výběr zahraničních zpráv

Zahájení stavby prototypu rychlého reaktoru v Indii

Koncem minulého měsíce (10/2004) byla zahájena stavba prototypového rychlého množivého reaktoru na JE Kalpakkam v Indii. Stavba byla zahájena za účasti ministerského předsedy Indie Dr. Manmohan Singha, který při této příležitosti připomenul 50 leté výročí indického Státního úřadu pro atomovou energii a mimořádnou důležitost jaderného programu pro další rozvoj země a indického kontinentu. Indie se připravuje na masivní rozvoj thoriového palivového cyklu a rychlých breederů pro něž má země mimořádně příznivé podmínky a velké zásoby thoria. Indie má i rozsáhlou vědecko-výzkumnou základnu (mj. Indira Gandhi Centre for Atomic Research), takže je schopná tento ambiciózní program sama uskutečnit. Na světě není mnoho zemí, které by měli dobře zvládnutou tuto technologii a hlavně její použití pro komerční účely je zcela nové. Projekt výstavby prototypu PFBR, 500 MW bude stát okolo 627 mil.EUR a do provozu má být uveden v roce 2011. Indie projekt považuje jako odrazový můstek pro celou novou generaci komerčních množivých reaktorů, které se chystá v příštích 15 letech postavit (cca 20 000 MWe).

Bezdůvodné šíření paniky po události na JE Balakovská

Na JE Balakovská 2 (VVER 1000) došlo dne 4.11.04 v 1:24 hod k události prasknutí napájecího potrubí v sekundárním okruhu (neradioaktivní), která vyvolala díky dalšímu vývoji poruchy automatické odstavení reaktoru (voda kapala na měření hladiny v PG a jejich vyřazení vyvolalo odstavení tří HCČ). Laskavý čtenář si povšimne přesného času, kdy došlo k havárii na 4. bloku JE Černobyl v roce 86. Přestože byla porucha na JE Balakovská hodnocena jako INES 0 a jaderný dozor ji kvalifikoval jako zcela neohrožující veřejnost, tak obyvatelstvo Saratovského kraje nevěřilo a reagovalo jako kdyby porucha černobylského rozsahu skutečně nastala. Panika se začala masivně šířit, lidé brali děti ze škol, uzavírali se v domech a začali pojídat jódové tablety. Lidé ve městech Samara, Tolyatti, Penza, Saratov stáli dlouhé fronty před obchody a vykoupili řadu potravin a všechny zásoby jódu v lékárnách, vč. jiných léků obsahujících jód. Nemocnice se začaly plnit pacienty s otravami jódem a předávkováním. Ujišťování vedení JE a místní správy, že nedošlo k ohrožení obyvatelstva nefungovalo. Začaly se množit pirátské Web stránky s fotografiemi podobnými Černobylu. Alexandr Rumjancev, šéf federální atomové agentury nazval situaci informačním chuligánstvím a nabádal veřejnost ke klidu. Situace se poněkud uklidnila až s najetím bloku po opravě dne 6.11.a až se začali hledat šiřitelé poplašných zpráv. Vyšetřování zatím neodhalilo, kdo způsobil tak masivní rozšíření paniky, ale jedno je jasné, že veřejnost nevěří současným autoritám, ani vedení JE.

Nové jaderné bloky v Turecku

Turecko plánuje postavit do r. 2011 tři nové jaderné bloky. Ministr energetiky pan Himi Guler, řekl, že země potřebuje instalovat nové zdroje o výkonu nejméně 4500 MWe, pokud nemá dojít ke kritickému nedostatku elektřiny. Turecko plánuje do r. 2011 mít cca 8-10% elektřiny z jádra. Ministerstvo uvažuje hlavně o uranovém palivovém cyklu, ale současně sleduje i potenciální možnost thoriového palivového cyklu. Připravuje se tendr na dodávku jaderných zdrojů, ale datum zatím nebylo sděleno. Vláda preferuje investice projektu soukromým sektorem, ale bude situaci sledovat a je připravena zasáhnout, pokud toto úsilí selže.

Modernizace JE Ringhals

Švédská JE Ringhals dostala od jaderného dozoru souhlas na modernizaci a zvýšení výkonů jejích tří bloků. Celkové zvýšení výkonu má dosáhnout cca 250 MWe a bude provedeno ve dvou krocích s termínem ukončení v r. 2007. V prvním kroku: Blok č. 1 (BWR) – 40 MWe, blok č. 3 (PWR) – 80 MWe a v druhém opět 3. blok o dalších 128 MWe (výměna turbíny). Kromě zvyšování výkonu se plánují i další modernizace havarijních systémů. JE Ringhals je vlastněna společnostmi Vattenfall AB and Sydkraft.

Mimořádné zasedání Ekonomického výboru maďarského parlamentu na JE Pakš

Na JE Pakš se konalo 10. listopadu 2004 mimořádné zasedání Ekonomického výboru maďarského parlamentu. Při této příležitosti bylo učiněno několik zásadních rozhodnutí jež souvisí s provozem této JE. Výbor souhlasil s prodloužením doby provozu JE o 20 roků, což znamená pro 4. reaktorový blok provozovat nejméně do r. 2037. Dále výbor potvrdil, že všechny čtyři jaderné bloky mají zůstat i nadále ve státním vlastnictví. Co se týká provozu 2. bloku, který je v současnosti ve zvláštním režimu provozu – v šachtě č. 1 se nachází poškozené palivo z události v dubnu 2003, tak maďarský jaderný dozor vydal povolení na jeho provoz i pro r.2005, protože toto uspořádání nezpůsobuje, dle jejich hodnocení, žádné těžkosti ani zvýšené riziko. Za současných podmínek se 2. blok odstaví ke konci t.r. a v lednu 2005 bude zahájena odstávka na výměnu paliva, která potrvá cca 90-100 dní. Výměna paliva bude komplikovaná, vzhledem k nemožnosti využít standardní zavážecí cestu. Bude upraven technologický postup a vyroben speciální rošt pro postavení klasického kontejneru na čerstvé palivo v bazénu skladování. Po této odstávce (duben 2005) se počítá s provozem 2. bloku téměř po celý rok až do 11/2005.
Dále bylo schváleno, že se bude dále zvyšovat nominální výkon bloků o dalších 8%, tj. ze současných 467-471 MWe na konečných 510 MWe. Tento projekt bude financován ze současného cash-flow a krátkodobých půjček. JE Pakš v současnosti dodává 38% elektřiny v Maďarsku a její teoretická záměna (se kterou se ale nepočítá) by přišla na 600 miliard Fórintů pro uhlí nebo plyn a 1200 miliard Fórintů pro nové jádro.

JE Beznau zřejmě dostane časově neomezenou licenci

Švýcarská energetická společnost NOK, která provozuje JE Beznau (PWR, 380 MWe, r. 1971) očekává, že dostane od jaderného dozoru časově neomezenou licenci. Současná licence končí ke konci t.r. a legislativně není žádný důvod pro neudělení tzv. bezlimitního provozního povolení. Jaderný dozor v takové situaci kontroluje pouze platnost stanovených technických podmínek a pokud je provozovatel plní, tak může trvale provozovat. Společnost NOK má plány na provoz této JE na cca 50 roků.

Spouštění 3. bloku JE Kalininská

Na JE Kalininská v Rusku probíhá spouštění 3. reaktorového bloku typu V-320 VVER 1000. Dne 26.11.2004 bylo dosaženo první kritičnosti a blok začal provozovat na minimálním kontrolovaném výkonu. Dále následuje série testů a analýz dle plánovaného programu fyzikálního spouštění. Palivo bylo poprvé zavezeno do reaktoru 2. října. V lokalitě se nacházejí dva obdobné výrobní bloky VVER 1000, uvedené do provozu v létech 1984 a 1986. Výstavba třetího bloku začala již v r. 1985, ale byla na řadu let zastavena z důvodů nedostatku financí. Podobný osud mají i další rozestavěné bloky v Rusku – 5. blok JE Kursk (70% rozestavěný RBMK, 1000 MWe) a 4. blok JE Bělojarská (fast breeder, BN 800, 800 MWe) na které však společnost Rosenergoatom nemá v současnosti dostatek prostředků.

Sociální demokraté odstavují JE Barseback

Švédská vláda oznámila svůj předběžný záměr odstavit druhý blok JE Barseback k termínu 31. května 2005. Termín je stanoven s ohledem na oficiální začátek léta ve Švédsku, kdy se očekává menší vliv na požadovanou výrobní kapacitu v elektrizační soustavě. Vedení elektrárny bude mít možnost podat protest proti tomuto termínu, ale pouze na základě bezpečnostních nebo technických hledisek. Toto rozhodnutí bylo přijato již v říjnu 2004, kdy se vládní strana Sociálních demokratů dohodla se stranami Levice a Středu na odstavení JE Barseback 2 v r. 2005 – jako reakci na nemožnost dosažení dohody se zástupci energetického průmyslu na detailech a časovém plánu eventuálního vyřazení jaderných zařízení ve Švédsku (v současnosti 11 provozovaných jaderných bloků). 1. blok JE Barseback byl vyřazen již v r. 1999 na základě politického rozhodnutí a předcházejících jednání se společnostmi Sydkraft a Vattenfall. Stát musel zaplatit společnostem částku cca 8 miliard SK (800 miliónů EUR).

Rusko postaví jadernou elektrárnu v Egyptě

Ruská federální agentura pro atomovou energii Rosatom oznámila, že se připravuje projekt výstavby jaderné elektrárny a odsolovacího závodu na pitnou vodu v Egyptě. Toto oznámení bylo učiněno po návštěvě ministerského předsedy Michaila Fradkova v Káhiře dne 29.11.2004, kde byl současně podepsán protokol o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie. Protokol se týká vědecké, technické a ekonomické spolupráce v oblasti jaderné energetiky mezi Egyptem a Ruskem v souladu s požadavky a prioritami, jenž jsou zakotveny v národních jaderných programech obou zemí. Zájem Egypta se formuje již od r. 2000, kdy tato země poprvé projevila přání postavit odsolovaní zařízení v jihozápadní části země. Dosavadní spolupráce probíhala pouze v oblasti malého výzkumného jaderného reaktoru dodaného ze SSSR v r. 1961.

Dostavba bulharské JE Belene

Bulharský státní dozor nad jadernou bezpečností potvrdil, že dostavba nové JE Belene nezačne dříve než v r. 2006. V období do zahájení dostavby se budou posuzovat všechny žádosti o udělení licencí, které se stavbou souvisí. Jedná se celkem o šest samostatných licencí na různé technické oblasti dostavby elektrárny, z nichž každá má trvat několik měsíců. Bulharská vláda v letošním roce rozhodla o dostavbě JE Belene jako kompenzaci za očekávanou ztrátu elektřiny vynucenou odstavením 3. a 4. bloku JE Kozloduj v roce 2006 dle požadavků EU.

ENEL, odstavování V1 a dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce

Slovenská vláda schválila dne 8.12.04 kontrakt na privatizaci 66% akcií elektrárenské společnosti SE italskou firmou ENEL s dodatkem, jenž specifikuje jisté podmínky. Podle těchto podmínek musí společnost ENEL do 30. června 2005 předložit investiční plán, jenž má zahrnovat dostavbu 3.a 4. bloku JE Mochovce a Slovensko musí přijmout legislativu na vyřazení 1. a 2. bloku JE Bohunice – V1. Pokud nebudou podmínky do stanoveného termínu splněny, tak každá z obou stran může od smlouvy odstoupit. Mezitím však dohodu musí ještě potvrdit sama společnost ENEL a současný vlastník SE – Slovenský fond národního majetku. V říjnu t.r. slovenský kabinet přijal nabídku společnosti ENEL v hodnotě 840 mil.EUR za většinový balík akcií ve společnosti Slovenské elektrárně. Nezávisle na tomto kontraktu Slovensko pokračuje v lobování v EU na posunutí termínu vyřazení V1 1. bloku z provozu již v r. 2006. Zástupci ministerstev zahraničních věcí a průmyslu a obchodu usilují o vyřazení obou bloků až v r. 2008 současně. Ministr Rusko argumentuje tím, že společné odstavení je bezpečnější varianta, než ponechání jednoho bloku v provozu a druhého vyřazeného. Tento požadavek podporuje i předsedkyně jaderného dozoru Marta Žiaková, jenž vysvětluje, že při jednom vyřazeném bloku se vyloučí možnost potenciálního využití některých technologických systémů z tohoto odstaveného bloku a tím odpadá možnost plného využití bezpečnostních výhod dvojbloku. Co se týká připravované energetické politiky ministr Rusko připomíná, že i když se oba bloky V1 odstaví až v r. 2008, tak Slovensko bude mít minimálně deficit cca 7 GWh roční spotřeby. Situaci nezlepšuje ani plánované odstavení uhelné elny Nováky, takže se zde očekává masivní import elektřiny, nejméně až do období, kdy najedou Mochovce 3 a 4. Nová energetická politika počítá s investicemi do energetického sektoru v hodnotě 1,8 miliardy EUR do roku 2010. Ministr Rusko uvedl, že ne pouze dostavba Mochovce 3, 4, ale že očekává investice i do rozvodných sítí a že není nezajímavá nabídka společnosti ČEZ na výstavbu uhelné elektrárny na Slovensku. Energetickou politiku má v lednu 2005 schvalovat vláda.

Analýza stavu a budoucího vývoje jaderné energetiky

Nezávislí konzultanti pánové Mycle Schneider a Antony Froggatt provedli na základě požadavku Evropského parlamentu analýzu stavu a budoucího vývoje jaderné energetiky od r. 2004. Tato zpráva, kterou si objednala skupina Green Group uvádí, že počet provozovaných jaderných bloků bude v průběhu příštích dvou desetiletích postupně ve světě klesat s prudkým poklesem v letech po roce 2020, kdy doslouží současné generace reaktorů. Průměrný věk současně provozovaných jaderných bloků je 21 roků. Zpráva dále uvádí, že budoucnost jaderné energetiky se ubírá cestou k nové generaci jaderných reaktorů tzv.Generation IV, jenž mají být menšího výkonu (cca 100 – 200 MW), mít daleko nižší pořizovací náklady, kratší dobu výstavby , menší objem radioaktivních látek a pasivní prvky jaderné bezpečnosti. V současnosti se staví 27 nových jaderných bloků, z nichž 18 je v Ásii. Největší rozmach se předpokládá v Číně.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


NUSIM 2005 - first announcement

více zde


ICONE 13

více zdeCo vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Pebble Bed Modular Reactor
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Palivo reaktoru PBMR
ICONE 13 - International Conference On Nuclear Engineering
Jihoafrická republika jaderným lídrem kontinentu
S jádrem to jde lépe
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 47. týden 2004
World Nuclear and Uranium Forecasts
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Informační centrum JE Temelín
Zpravodaj č. 07/2004
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 07/2004
Ux U3O8 Prices
Seminář uživatelů paliva VVER-440
Ján Timuľák
4. Mikulášské setkání CYG se blíží!
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 48. týden 2004
Nuclear Power Plants all over the World Page
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Letecký pohled na JE Temelín
ENS news - Issue No. 6, Autumn (October 2004)
Ux Conversion Spot Prices
Představujeme kolektivní členy ČNS - ÚJV Řež, a.s.
Zdeněk Málek
Asia's Nuclear Energy Growth
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 49. týden 2004
Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s.
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s.
Aktuální vsázka na 4. bloku EDU
Střední vyhoření, průměr EDU
Cena za Temelín uváděná ČEZ je přesná
Jiří Slovák
Zpráva ze služební cesty na NucNet Board Meeting v Bukurešťi
Zápis 07/2004
The Environment Needs Nuclear - Part 1
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 50. týden 2004
VUT Brno
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
V. Bláha předává ocenění H. Šenovi za nejlepší diplomovou práci
Temelín za hubičku
Celkový roční počet vyvážených kazet - EDU
Evropský tlakovodní reaktor (EPR)
Tibor Mikuš
Fórum o změně klimatu
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 51. týden 2004
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Zpravodaj
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Vsázky
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Výbor
Výbor
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 8/2004, vydán 21.12.2004
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, hanusv1.ete@mail.cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001