ZPRAVODAJ   10/2006

V čísle:
- Záchyty zdrojů ionizujícího záření mimo pracoviště se zdroji ionizujícího záření
- Setkání WIN
- Nevědomost nebo vědomá lež?
- Téměř dvě desítky zemí uvažují o vstupu do jaderného klubu
- Jaderné elektrárny mohou vyrábět vodík pro čistější dopravu
- Austrálie se chystá do jaderného klubu
- Slovinsko a Litva postaví nové reaktory
- Atomová energie je ekologická
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Záchyty zdrojů ionizujícího záření mimo pracoviště se zdroji ionizujícího záření

Abstrakt

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. je majoritním zpracovatelem radioaktivních odpadů (RAO) v ČR. Pro tyto účely je v ÚJV zřízeno Centrum nakládání s RAO (Centrum). Mezi jeho činnosti patří zpracování RAO z produkce ÚJV i externích producentů až do formy vhodné k uložení v úložišti RAO, charakterizace RAO, dekontaminace a vyřazování z provozu.

Záchytem se rozumí nález zdroje ionizujícího záření (ZIZ). V případě nálezu ZIZ záření musí být podle zákona č. 18/1997 Sb. v aktuálním znění kontaktován SÚJB a Policie ČR. Na vyžádání nálezce nebo SÚJB je kontaktován ÚJV Řež a.s. a na místo nálezu je vyslána zásahová skupina. Po příjezdu je provedeno měření dávkového příkonu na zachyceném vozidle (nákladu) a lokalizován zdroj ionizujícího záření. Podle výsledků charakterizace je místo zabezpečeno, aby nedocházelo k nežádoucímu ozáření osob. ZIZ je po dohledání naložen do zásahového vozidla a převezen podle platných předpisů daných vyhl. č. 317/2002 Sb. do Centra k dalšímu zpracování. Před odjezdem zásahového vozidla je na místě nálezu provedeno další měření, které vyloučí možný výskyt dalšího ZIZ nebo povrchové kontaminace.

1. Úvod

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (Atomový zákon) říká, že každý provádějící činnosti vedoucí k ozáření má za povinnost dodržovat takovou úroveň radiační ochrany, aby riziko ohrožení života, zdraví osob a ŽP bylo tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout při uvážení hospodářských a společenských hledisek. I přesto, že je legislativou vytyčena mez, za kterou není možno uvolnit jakýkoliv radioaktivní materiál (dále RM) mimo pracoviště se zdroji ionizujícího záření (vyjma NORM materiálů), přesto dochází několikrát ročně k jeho nálezům ve spalovnách, hutích, atd.

2. Postup v případě záchytu RM

Pro detekci RM jsou používány detekční rámy na vjezdových branách spaloven, hutí, apod. Pokud projíždějící vozidlo obsahuje detekovatelné množství RM materiálu musí být odstaveno. Dále se postupuje podle pracovních postupů daného pracoviště je kontaktována Policie ČR, která na místo přijede. V případě potvrzení nálezu ZIZ je informován také SÚJB. SÚJB ve většině případů doporučí nálezci kontaktovat ÚJV Řež a.s., který má zkušenosti a příslušné vybavení pro řešení těchto situací.

3. Výjezdová havarijní skupina ÚJV Řež a.s.

V rámci vlastní potřeby je v ÚJV Řež a.s. zřízena havarijní skupina pro přepravu RM s 24 hodinovou pohotovostí, která disponuje potřebným technickým vybavením (kontejnery, měřící přístroje, …). Tato skupina po příjezdu na místo provede detailní proměření zadrženého nákladu, v případě potřeby vymezí ochranné zóny, dohledá RM a odveze jej ke skladování, charakterizaci a následnému zpracování do Centra nakládání s radioaktivními odpady (dále Centrum), jež je součástí ÚJV Řež a.s. Po převzetí zachyceného materiálu provede vyhodnocení záchytu a předá potřebné informace SÚJB.

4. Používaná měřící technika

Pro dohledání RM v nákladu a jeho základní charakterizaci je možno použít několika různých přístrojů. Pro dohledání ZIZ jsou používány přístroje FHT 1376 Mobile a FH 40 G s externí sondou případně s teleskopem. Pro měření povrchové kontaminace je používán např. přístroj Contamat FHT 111.

Po transportu zachyceného RM do Centra je možné provést zpřesňující měření pomocí gamma spektrometrie a dalších analytických metod. Centrum je vybaveno také radiografickým zařízením, které slouží ke zjištění vnitřní struktury RM.

5. Transport

Nalezený RM musí být transportován do Centra v souladu s platnou legislativou, tj. vyhl. 317/2002 Sb. a mezinárodní dohodou ADR o přepravě nebezpečných věcí.

6. Zpracování nalezeného RM

Po rozhodnutí SÚJB o zpracování nalezeného RM je RM zpracován do formy vhodné pro uložení do úložiště radioaktivních odpadů. Pokud není nalezen majitel RM je zpracování a úprava včetně konečného uložení v úložišti je financováno státem.

7. Příklady záchytů RM

- Čidla ionizačních hlásičů požáru (241Am, 226Ra)
- Předměty a zařízení související s používáním (nakládáním) se zdroji IZ
- Lékařské RM (značené sloučeniny)

8. Závěr

V letech 2003 – 2005 řešila výjezdová havarijní skupina ÚJV Řež a.s. mnoho případů záchytů RM na území ČR (tab. 1). Počet by však byl zřejmě ještě vyšší, kdyby byly instalovány detekční rámy ve všech spalovnách, kovohutích, skládkách atd. Z hlediska radiační ochrany proto doporučujeme instalaci těchto zařízení všude tam, kde by mohl být pravděpodobný výskyt RM.

Tab. 1: Počty záchytů RM v letech 2003 - 2005
Rok Počet výjezdů Z toho nález RM Uvolnění
2003 28 22 6
2004 19 9 10
2005 3 2 1

P. Kovařík, K. Svoboda, J. Mudra, J. Podlaha, D. Šír, ÚJV Řež a.s.


Setkání WIN

Ve dnech 7. a 8.11.2006 proběhlo v hrotovickém Sport-V-hotelu setkání členek WIN (Women In Nuclear) z České a Slovenské republiky a s jejich hosty, členy „Občanské bezpečnostní komise“ při Jaderné elektrárně Dukovany a členy „Občianské informačné komisie“ při Elektrárně Mochovce.

Setkání bylo po krátkém úvodním slovu zástupce hlavního partnera konference ČEZ, a. s., Ing. Jaroslava Vlčka otevřeno pojednáním Ing. Renaty Hladké z JE Dukovany zdali mohou obnovitelné zdroje energie alternovat (neboli nahradit) neobnovitelné zdroje energie (uhlí, ropa, zemní plyn, uran) a téma energetiky, které je společné oběma zúčastněným skupinám, bylo diskutováno i v dalších příspěvcích.

RNDr. Helena Cabaneková, PhD ze Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě přednesla prezentaci „Zhodnotení zdravotných následkov havárie Černobylské JE“ a Ing. Mária Páleníková ze společnosti JAVYS, a.s. hovořila o Strategii ukončení provozu na V1.

Členky WIN však zdaleka nejsou jen z prostředí jaderných elektráren. Naše členky působí v oblastech zdravotnictví, školství, strojírenství a dalších oborech.

To, v kolika oblastech novodobá společnost využívá efektů ionizujícího záření, názorně představuje tzv. jaderná abeceda, kterou jsem si s laskavým svolením „vypůjčila“ od RNDr. Lenky Thinové z katedry dozimetrie FJFI ČVUT v Praze.

A – atomové hodiny (přesné určení času)
B – biologie (např. sledování dějů v rostlinách značenými sloučeninami)
C – cestování (např. detekce radionuklidů na hraničních přechodech)
D – diagnostika (např. rentgen a CT- zobrazování orgánů)
E – ekologie (např. monitorování životního prostředí v okolí elektráren)
F – farmakologie (např. značkování látek pro sledování kostí, virů apod.)
G – geologie (např. zkoumání složení povrchu Marsu)
H – hydrologie (např. čištění pitných zdrojů)
I – insektologie (např. ozařování způsobující neplodnost mouchy tse-tse v boji proti malárii)
J – jaderná energetika (např. přepracování vyhořelého paliva z jaderných elektráren)
K – kriminalistika (např. detekce výbušnin pomocí jaderné rezonance)
L – lázně (např. léčba pohybového ústrojí)
M – meteorologie (např. měření stupně znečištění ovzduší)
N – nukleární medicína (např. vyšetření funkce štítné žlázy, ledvin apod.)
O – onkologie (např. léčba nádorů ozařováním)
P – potravinářství (např. ničení plísní na potravinách, čaji, koření apod.)
R – radonový program (např. ochrana obydlí před radonem)
S – seismologie (např. predikce zemětřesení)
T – technologie (např. detekce vad a poškození materiálů v letectví)
U – umění (např. určování složení barev a pigmentů resp. pravosti starých obrazů)
V – výzkum (např. stáří architektonických památek)
Z – zdravotnictví (např. sterilizace téměř veškerého zdravotnického materiálu)

Ve své prezentaci „Využití bioindikátorů v monitorování radionuklidů vypouštěných z JE“ dále pro názornost uvedla toto rozdělení jednotlivých zdrojů ozáření v České republice:

Ovšem doktorka Thinová hovořila hlavně o práci její skupiny při monitorování okolí JE Temelína a o prezentování výsledků na semináři o Vlivu provozu JE Temelín na životní prostředí pořádaném Českou nukleární společností, který se konal 19.10.2006 v Českých Budějovicích. Cílem semináře bylo porovnat prognózy o vlivu ETE na životní prostředí se skutečností, sledovanou mnoho let skupinami odborníků (genetiků, vodohospodářů, fyziků apod.). Seminář byl uzavřen tiskovou konferencí.

Závěry měření, které provedla Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Praha, byly shrnuty do následujících bodů:

- naměřené hodnoty odpovídají běžným hodnotám přírodního pozadí,
- měření z předprovozního monitorování a provedená do roku 2005 vykazují rozdíly, které jsou v mezích chyby měření resp. garantované přesnosti použitých zařízení/metodik a v žádném případě nevybočují z běžných fluktuací přírodního pozadí,
- ve vypočtených energetických distribucích příkonu kermy ve vzduchu ani v laboratorních spektrech nelze identifikovat (s výjimkou 137Cs, u kterého bylo prokázáno, že pochází již z doby před spuštěním ETE) příspěvek žádného umělého radionuklidu,
- lze konstatovat, že nebyl prokázán žádný vliv dosavadního provozu ETE na úroveň přírodního pozadí v proměřovaných referenčních bodech.

Bohužel je stále mediálně zajímavější hovořit o spekulacích spojených s plánovanými prostoji elektrárny Temelín, o nesmyslných blokádách hranic nebo zpochybňování rozhodnutí státních úřadů, než se opírat o odborné posuzování problematiky a proto se s těmito výstupy ze sledování dopadů provozu JE zpravidla ve veřejných médiích nesetkáváme.

Další ukázka je z prezentace Ing. Terézie Melicherové ze Slovenského hydrometeorologického ústavu na téma Radiační monitorovací síť SHMU. Jedním z nejpoutavějších a zároveň velmi vypovídajícím snímkem prezentace byl bezesporu graf „Sumárna beta rádioaktivita v atmosférických zrážkach 1962 – 1991“. Jistě se každý z nás občas setkal s otázkou, jaký vliv měla havárie v Černobylu na naše děti narozené bezprostředně po této události. Ale víme jaká situace byla v době, kdy jsme se narodili my, jejich rodiče? Šedesátá léta byla totiž významně ovlivněna jadernými pokusy, které byly až v průběhu let sedmdesátých celosvětově zakázány.

Další oblastí byly prezentace zástupkyň zúčastněných firem - firmy ENVINET, která společnosti ČEZ poskytuje své služby v oblasti chemie, speciálního měření, radiační ochrany či informačních technologií (INDI, ZBVIS...), dále prezentace dceřinné společnosti skupiny ČEZ I&C Energo a firmy Data Systems & Solutions - dodavatele nového systému kontroly a řízení pro elektrárnu Dukovany. Za povšimnutí stojí skutečnost, že stoprocentním vlastníkem DS&S je firma Rolls-Royce. Závěr prezentací patřil opět Ing. Hladké, která se přítomným pokusila vysvětlit rozdíl mezi Kulturou (bezpečnosti) a Zábavou.

Za členy Občanské bezpečnostní komise vystoupili s příspěvky Ing. Bořivoj Župa a Ing. Petr Spilka. Hovořili o historii vzniku OBK a jejích současných aktivitách.

Druhý den strávili účastníci setkání v Jaderné elektrárně Dukovany prohlídkou skladu použitého paliva, strojovny HVB I a pracoviště havarijního štábu. Na závěrečném obědě připraveném firmou Eurest pronesl řeč i ředitel elektrárny Dukovany Ing. Zdeněk Linhart. Hovořil hlavně o budoucnosti. O projektu zvyšování výkonu dukovanských bloků, o potřebě výstavby nových elektráren v celé Evropě i o složitosti sestavování optimálního portfolia zdrojů.

Při hodnocení setkání našimi hosty nás potěšilo, že by účastníci uvítali, aby se toto setkání stalo začátkem nové tradice a také pochvalná slova na adresu firmy Eurest, že stejně tak, jak skvěle provozujeme naši elektrárnu, tak i výtečně vaříme.
Doufáme, že i na příštím setkání, které plánuje uspořádat slovenská strana, budeme moci hovořit o Dukovanech jako o jedné z nejlepších elektráren s optimistickou budoucností.
Děkuji všem za pomoc při organizaci, za skvělé prezentace a za milou účast.

Ivana Ošťádalová


Nevědomost nebo vědomá lež?

více zde


Téměř dvě desítky zemí uvažují o vstupu do jaderného klubu

více zde


Jaderné elektrárny mohou vyrábět vodík pro čistější dopravu

více zde


Austrálie se chystá do jaderného klubu

více zde


Slovinsko a Litva postaví nové reaktory

více zde


Atomová energie je ekologická

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Nigerie se připravuje na výstavbu JE

Řada afrických zemí se postupně připravuje na výstavbu jederných elektráren. Mimo jiné Nigerie. Ministr zahraničních věcí p. Joy Ogwu řekl na půdě OSN, že Nigerie zahájila cestu získání soběstačnosti v energetice a rozhodli se k tomu s pomocí jaderné energetiky. K tomuto účelu již byla v Nigerii založena Komise pro jadernou energetiku (NAEC). Pan Ogwu prohlásil, že jeho země se k tomuto řešení rozhodla po pečlivé analýze a očekává, že jádro jim poskytne dostatek energie pro rozvoj v zemědělství, zdravotní péče a ochrany životního prostředí. V roce 2004 začala Nigérie provozovat svůj první výzkumný jaderný reaktor ve Školicím a výzkumném centru na universitě v Ahmadu Bello v Zarii, na severu země.

Roste podpora britských politických stran jádru

V britském parlamentu se velice pozitivně vyvíjí přístup zákonodárců k jaderné energetice. Během posledního roku se podstatně zvýšila podpora politických stran tomuto druhu energie a připravuje se prostředí pro obnovu flotily starších jaderných bloků v zemi. Celkově v parlamentu 61 % poslanců novou výstavbu JE podporuje a 22 % je proti.Ve vládnoucí straně Labouristů se zvětšila podpora na 60 % z loňské úrovně kolem 35 %. Opoziční Konzervativní strana má dokonce 80% podporu jaderné energii. Důvody pro tento posun jsou různé: - uvědomění si, že Anglie nutně potřebuje pro svůj ekonomický rozvoj jistou energetickou nezávislost, - skutečnost, že obnovitelné zdroje nevyplní mezeru mezi energetickou nabídkou a poptávkou, - snížení závislosti na fosilních palivech, - národní bezpečnost a potřeba vyrovnané energetické politiky. Před dalším rozvojem jaderných elektráren však britský Parlament požaduje zavedení efektivní politiky ohledně jaderných odpadů. Při porovnávání důvěryhodnosti informací ohledně jádra, tak Parlament dal následující hodnocení: akademici 83 %, představitelé jaderného průmyslu 51 %, environmentalisté 44 % a média 24 %.

Instalovaný výkon v jádru vzroste o třetinu

Instalovaný výkon jaderných elektráren se má do roku 2030 celosvětově zvýšit o 30 % ze současné hodnoty 385 GW na 499 GW. Nicméně největší podíl tohoto nárůstu se má uskutečnit v Ásii – nárůst o cca 110 GW: Čína se chystá svůj dnešní podíl zvýšit 7x – tj. na 50 GW, Indie 10x na 32 GW, Jižní Korea o 70 % na 30 GW a Japonsko o 40 % na 66 GW. Tyto informace byly uveřejněny v nové zprávě japonského institutu Institute of Energy Economics. Institut dále vypočítal, že celková výroba elektřiny ve světě naroste do r. 2030 o 90 % současné hodnoty, tj. na 33 663 TWh. Z tohoto množství však bude tvořit jádro jen poměrných 10 % (v současnosti to je 16 %).

Holandská vláda podporuje jádro

Postoj holandské vlády se mění ve vztahu k jaderné energetice. Současná vláda odchází od politiky vyřazování jaderných energetických zdrojů a naopak vydala podmínky pro výstavbu nových JE. Ministr pro životní prostředí p. Pieter van Geel předal Dolní komoře parlamentu dopis, ve kterém se říká, že jaderná energetika může významně pomoci při přechodu na trvale udržitelné zdroje energie a snížení emisí kysličníků uhlíku. Podmínky specifikují, že nové jaderné zdroje musí být III. generace s bariérami proti prasknutí kontaimentu, včetně jeho odolnosti proti pádu největších letadel. Před provozem nových JE v Holandsku, ne však později než v r. 2016, musí vláda rozhodnout o dlouhodobé strategii pro ukládání vysokoaktivních RaO. Použité JP musí být skladováno do r. 2025 a potom musí být učiněno rozhodnutí mezi přímým ukládáním, přepracováním nebo transmutačním štěpením. Jaderné zařízení má být demontováno bezprostředně po jeho vyřazení a fondy na vyřazování JZ musí být průhledně zajištěny.

Opětovné spuštění odstavených bloků JE Forsmark

Švédský jaderný dozor SKI povolil opětovné spuštění odstavených dvou bloků JE Forsmark 1,2, které byly vynuceně odstaveny po události částečného selhání bezpečnostních systémů dne 25. července 2006 v okamžiku výpadku napájení. Nicméně jaderný dozor vyžaduje další činnosti ze strany provozovatele, tj. Forsmark Kraftgrupp AB, aby zvýšil Kulturu bezpečnosti na této JE. SKI dále požaduje kompletní vysvětlení direktiv vedení společnosti, ve kterých Řídící rada společnosti ukládá výkonnému řediteli JE Forsmark udržovat vyváženost mezi výrobou a bezpečností. Dále provedl inspektorát kontrolu a schválil řadu technických opatření, aby se podobná událost již neopakovala.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
World Nuclear Association
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
JE Temelín
Kilowatty za hodinu? Nesmysl
Radioaktivita lidského těla
Setkání evropské mladé generace v Bukurešti
Zpravodaj č. 09/2006
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 09/2006
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 44. týden 2006
JE Krško
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
JE Krško
Smoke Detectors and Americium
Porovnání dávkových limitů
Třetí odstávka v elektrárně Dukovany je v kapse
Arnošt Komárek
Šéfy jaderného dozoru EU budou Češi
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 45. týden 2006
American Nuclear Society
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Kanadská JE Bruce
Jaderné elektrárny mohou vyrábět vodík pro čistější dopravu
Jaderné elektrárny ve světě
Nevědomost nebo vědomá lež?
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 46. týden 2006
Australian Nuclear Science and Technology Organisation
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
HIFAR - Australský výzkumný reaktor
Sítě padají kvůli "větrné" elektřině
Lokality pro výstavbu JE v Austrálii
Uranium Markets
ENS news - Issue No. 14, Autumn (November 2006)
Austrálie se chystá do jaderného klubu
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 47. týden 2006
Lietuvos energija
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
JE Ignalina
Slovinsko a Litva postaví nové reaktory
Spotřeba energie na osobu ve světě
Nuclear Power Plant Project in Lithuania is Feasible
Téměř dvě desítky zemí uvažují o vstupu do jaderného klubu
Bulhaři podepsali s Atomstrojexportem smlouvu o výstavbě reaktorů
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 48. týden 2006
Czech Nuclear Forum
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Argentinská JE Atucha
Atomová energie je ekologická
Vliv JE Temelín na počasí
Australia's Electricity
Jaderná spolupráce Kanady a Argentiny
Experti se diví žalobě na Temelín
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 49. týden 2006
Atomic Energy of Canada
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Lopatka posledního stupně nízkotlakého dílu turbíny EDU
Cernavoda míří do finiše
Spotřeba energie v domácnosti
Oceněné diplomové práce
Rakouská averze vůči jádru
Renewable Energy and Electricity
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 50. týden 2006
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní stranaHezké vánoce a hodně štěstí v novém roce přeje redakce Zpravodaje


www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 10/2006, vydán 22.12.2006
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001