ZPRAVODAJ   01/2008

V čísle:
- Václav Vyskočil
- V jaderné elektrárně to žije
- Britové řekli jádru pětkrát ano
- Pražský Vrabec cvičí jaderné inženýry z celé Evropy
- Strašidlo jaderného odpadu zaženou rychlé reaktory
- Hlubinné úložiště: stavět se má až v polovině století
- Jaderná renesance dorazila do Evropy
- Těžkovodní reaktory uspoří Číně uran
- Výrobci jaderných zařízení svedou zápas o britský trh
- Miniaturní jaderné elektrárny nepotřebují dálkové rozvodné sítě
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Václav Vyskočil

více zde


V jaderné elektrárně to žije

Jaderná elektrárna není jen mrtvá konstrukce ze železa a betonu určená k výrobě elektrické energie, ale velmi živý celek. Kromě lidí zde vegetuje spousta živých organizmů, které jsou někdy vítanými spolupracovníky, jindy působí potíže. Jejich přirozeným prostředím je především voda, bez níž si výrobu elektrické energie neumíme představit. Slovy klasika - voda je materiál, bez kterého není života. Najdeme ji všude na cestě toku energie v jaderné elektrárně, tj. od primárního okruhu až po chladicí okruhy.

Bakterie ve všech okruzích

V primárním okruhu vládne sterilní prostředí, teplota 300 °C, silná radiace a tak tedy žádné velké hemžení se tu nekoná. Život však nacházíme tam, kde je v systémech primárního kruhu nízká teplota a kde se vyskytne krmivo pro bakterie. Jsou známy případy, kdy bakterie, či houby tvoří na organickém substrátu (různé nevhodné nátěry, ionexové hmoty, organické nečistoty apod.) slizovité povlaky, někdy úctyhodných rozměrů. Velmi zajímavou kategorií jsou bakterie, které se živí ocelí, za příznivých podmínek i nerezovou. Jsou to anaerobní bakterie, které si berou energii z chemické reakce – proto jim říkáme chemotrofní. Oxidují kovy kyslíkem obsaženým v anorganických kyslíkatých solích (sírany, dusičnany). I v nerezovém materiálu mohou vytvářet velmi uzavřené a hluboké kaverny a tím způsobit i destrukci zařízení. O bakterie, které umějí rozkládat ionexové hmoty (polystyren) na elektrárně sice příliš nestojíme, nicméně zde jsou a mohou být užitečné při likvidaci použitých ionexových hmot. Působení bakterií v systémech primárního okruhu vypadá hrozivě, v principu se však jedná spíše o vzácné kuriozity, než o vážný problém.

Podobná situace panuje v parovodním sekundárním okruhu. Čím dále jdeme od reaktoru k nižším teplotám (sterilizujícím faktorem je v zde daleko více teplota než radiace), tím pestřejší život objevujeme. Nejvíce života pak nalézáme v chladících okruzích. Ať se jedná o okruh s chladícími věžemi, nebo o systémy tak zvané technické vody.

Jaderka funguje jako čistička vody i vzduchu

Podíváme-li se na systém chladicího okruhu kondenzátorů turbín s chladicími věžemi z pohledu „vodaře“, pak konstatujeme téměř absolutní shodu principu konstrukce tohoto okruhu s principem konstrukce čistírny odpadních vod na bázi biofiltrace. Pouze rozměry a některé technologické parametry jsou odlišné. Dalo by se říci, že věžový chladicí okruh elektrárny je biologická čistírna odpadních vod s použitím biofiltrů o velkém hydraulickém a malém látkovém zatížení.

Je-li to pravda, pak to tak musí i fungovat. A skutečně funguje. Například v Jaderné elektrárně Temelín probíhá odbourávání organický látek z vltavské vody na chladících věžích s účinností 75 %! Kvantitativně vyjádřeno, elektrárna denně načerpá z Vltavy 160 kg organických látek, vyjádřených jako BSK5 a vypustí do řeky zpět pouze 40 kg BSK5 za den. V tzv. biobláně chladicích věží, pokrývající obrovskou plochu deskové výplně spodních částí věží, dochází i k biologické nitrifikaci. Najdeme zde velmi podobnou biocenózu (kulturu bakterií, prvoků, láčkovců a červů), jako v čistírenském zařízení. Dobrou potravou pro tyto organizmy je také organická hmota, která se dostává do vody chladicího kruhu ze vzduchu. Chladicí věže zde působí jako obrovská pračka vzduchu a veškerá prašnost z jejich okolí zůstane v ochlazované vodě. Potravou bio společenstva žijícího ve věžích se stávají - zejména v období květu řepky a lesních porostů (smrků) - kvanta pylových zrn. Chladicí věže elektráren jsou tedy nejen čistícími stanicemi vody ale i vzduchu.

Ach ty řasy!

Vztah jaderných elektráren s jejich biologickým okolím můžeme demonstrovat i na příkladu pronikání řas do provozu. Po změně materiálu kondenzátorů turbín z mosazi na titan vznikl v Jaderné elektrárně Dukovany problém s ucpáváním sít a kondenzátorů masou vláknitých řas. Tento jev vyvolala špatná kvalita vody v řece Jihlavě, která díky dlouholeté intenzivní zemědělské činnosti v povodí řeky obsahuje velké množství hnojivého fosforu a dusíku. Vznikla tak ideální živná půda pro zelené řasy. Do doby, než se vyměnil materiál kondenzátorů, byl růst řas v chladicím okruhu elektrárny tlumen přítomností mosazi (algicidní mědi) v systému. Jakmile se tato bariéra odblokovala použitím titanu místo mosazi, nastalo bujení zelených řas a technologické problémy. V temelínské elektrárně problém s řasami nemají, protože vltavská voda je daleko méně tzv. „úživná“ než voda v řece Jihlavě.

Poměrně velké problémy s nevítaným pobytem živých organizmů mají elektrárny, které ke chlazení kondenzátorů turbín používají mořskou vodou. Není výjimkou, když dojde k ucpávání technologie škeblemi a různými plži. Velký pozor si dávají na vniknutí ryb do chladícího systému na elektrárně Sizewell B. V případě, že by se jim v době tahu ryb okolo elektrárny dostaly ryby do chladicího systému, pak by elektrárna podléhala zákonům o rybolovu. A na to nemá licenci.

Jak jsme pohnojili i tzv. technickou vodu

Vztah kvality vodního prostředí v elektrárně a životem v ní žijících organizmů je významný i z hlediska činnosti systémů tzv. technické vody (TVD) v Jaderné elektrárně Temelín – (chlazení vody oteplené se řeší rozstřikem oběhové vody na hladinu bazénu a odparem do atmosféry).

Ihned po zahájení provozu elektrárny jsme začali upravovat technickou vodu dávkováním prostředků proti tvorbě bioblán, proti tvorbě úsad na teplosměnných plochách a proti korozi oceli. Používaný inhibitor koroze byl však na bázi fosforu a tak jsme si bohužel nevědomky vodu v těchto systémech pěkně pohnojili. Provozní zkušenosti navíc ukázaly, že program ošetřování systému neřeší zvýšený výskyt zelených řas. Vysoká produkce zelené organické hmoty způsobovala vznik substrátu pro následné bakteriální oživení, zvýšilo se riziko ucpávání technologie, zhoršil přestup tepla na chladičích a vlastnosti vody se stávaly nepřijatelnými.


Rozstřik oběhové vody na hladinu otevřeného bazénu
 
Zelená organická hmota způsobuje vznik substrátu
pro bakteriální oživení

„Naše“ řasa nadchla botaniky

V tu dobu jsme také intenzivně pátrali po možném úniku oleje do vody - voda silně páchla po ropných látkách a úsady měly mazlavý charakter. Bezúspěšně. Zajeli jsme proto do Botanického ústavu Akademie věd v Třeboni za RNDr. Jaromírem Lukavským. K našemu překvapení byli botanici, na rozdíl od nás, nálezem nadšeni. To co objevili v naší technické vodě nebyla obyčejná jednobuněčná řasa rodu Chlorela, ale unikátní organizmus Trachydiscus minutus, kterou objevil a popsal P. Bourrely v rybníčku pařížské Botanické zahrady.

Jde o jednobuněčnou zelenou „řasu“ držící se u hladiny na světle pomocí kapičky oleje, který pro tento účel sama produkuje. Údajně existuje teorie, podle které za vznikem některých ropných ložisek stojí právě tyto organizmy. Při úmrtí či poškození buňky dochází k uvolnění oleje z organizmu do vody. Okamžitě nás napadla otázka, zda je to problém, který škodí, nebo zda by naopak mohl snižovat korozi technického zařízení. Nejdříve jsme na likvidaci řasy aplikovali s poměrně velkou účinností algicidní chemikálii. Bylo nám však jasné, že je třeba odstranit příčinu problému, nikoliv svádět věčný boj proti důsledkům. Proto jsme začali souběžně ve třech systémech TVD testovat dvě různé varianty chemického složení. Variantu s inhibitorem koroze na bázi zinku bez fosforu a variantu s pouhou úpravou vody vápnem, bez používání jakýchkoliv cizorodých chemikálií. Nejlepší výsledky vykazovala úprava vody pouze vápnem. Oproti druhé variantě byla čirost vody fantastická.

Tento rozdíl jsme nedovedli vysvětlit, protože obsah biogenních prvků byl ve všech třech systémech stejný. Proč tedy tam, kde se biocidy dávkují je voda více oživena než tam, kde se nedávkují? Pomocí vztahů mezi organizmy nám pomohli nalézt odpověď na tuto otázku opět biologové z Třeboně. Věc se má tak, že za prvé, biocid na bakterie nemusí být algicidní, to znamená řasohubný, ale může spolu s dalšími dávkovanými chemikáliemi působit na jiné mikroorganizmy. Za druhé, dávkováním chemických prostředků jsme si pravděpodobně vytvořili v TVD nepříznivé prostředí pro život predátorů zelených řas jako jsou perloočky a buchanky. Vždyť každá perloočka přefiltruje denně asi 2 litry vody. To znamená, že v našich podmínkách jsme v systému bez dávkování měli vnitřní biologický filtr, který přefiltroval veškerou vodu v systému několikrát za den. Tento filtr jsme potlačili tam kde jsme dávkovali chemikálie. Pro další optimalizaci chemického režimu budou rozhodující výsledky dlouhodobých korozních testů.


Trachydiscus minutus ve světelném mikroskopu.
Průměr buněk je okolo 5 µm. Výrazná je žlutá olejová
kapka (šipka), nástěnný miskovitý chromatofor
 
Centrifugační zkumavky se vzorky z bazénů 1 až 3

„Nechte houbu ať ty řasy zlikviduje

Na závěr ještě jednu zajímavost. Jednoho dne jsme opět pozorovali počátek „zelené exploze“ v systému TVD. Za několik set tisíc korun jsme byli připraveni nakoupit speciální algicid a chtěli jsme zahájit dávkování. Před tím se však „na náš problém“ podíval pan doktor Lukavský do mikroskopu a prohlásil: „Vidíte tady ty výpučky na povrchu řasové buňky? To bude asi parazitní houba. Já bych s dávkováním počkal ještě týden a ono to ty řasy zlikviduje samo.“ A stalo se. Díky biologům jsme ušetřili peníze i životní prostředí. Opět se ukázalo, že využívat v provozu jaderné elektrárny poznatků z biologie a vědy zvané ekologie je nejen nezbytné a přínosné, ale i nesmírně zajímavé a poučné.


Václav Hanus, Hana Urbanová


Britové řekli jádru pětkrát ano

více zde


Pražský Vrabec cvičí jaderné inženýry z celé Evropy

více zde


Strašidlo jaderného odpadu zaženou rychlé reaktory

více zde


Hlubinné úložiště: stavět se má až v polovině století

více zde


Jaderná renesance dorazila do Evropy

více zde


Těžkovodní reaktory uspoří Číně uran

více zde


Výrobci jaderných zařízení svedou zápas o britský trh

více zde


Miniaturní jaderné elektrárny nepotřebují dálkové rozvodné sítě

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Strategie EU pro nízkouhlíkové technologie

Evropská komise představila dne 22.11.2007 svoji strategii na urychlení vývoje a implementaci nízkouhlíkových technologií, které dle očekávání mají hrát klíčovou úlohu při dosahování evropských energetických potřeb a omezení negativních změn klimatu. Tento program se nazývá „SET Plan“ (Strategic Energy Technology Plan), klade důraz především na použití „evropských“ technologií a proto staví před vědecké a výzkumné instituce v Evropě velkou výzvu. Politická reprezentace by zde ráda viděla v těchto oborech novou technologickou revoluci. Pro splnění náročných cílů v energetice do roku 2020 bude EU finančně i politicky podporovat následující technologie: - druhou generaci biopaliv (jenž mají být v budoucnu konkurencí pro fosilní paliva), - komerční využití zachytu a skladování CO2, - zdvojnásobení výrobní kapacity největších větrných turbín, - komerční využití velkých fotovoltaických a zrcadlových solárních elektráren, - vytvoření efektivní jednotné evropské rozvodné sítě, - zvýšení efektivity converze energií a jejich konečného využívání a - udržení konkurenceschopnosti technologií jaderného štěpení (JE III. generace). Vize, která jde dále a je orientovaná až do r. 2050 zahrnuje zvýšení konkurenceschopnosti OZE, dosažení větší efektivity při skladování energií, komerční využití vodíkových palivových článků v automobilech, přípravu jaderných reaktorů IV.generace, jadernou fúzi – projekt ITER a maximální průlom ve vyšší efektivitě využívání energií. V příštím roce 2008 chce EK založit řídící skupinu „Steering Group on Strategic Energy Technologies“, která se má skládat z představitelů vlád. Pro jádro EK plánuje v tomto ohledu program nazvaný „Sustainable Nuclear Fission“.

Areva postaví dva bloky EPR v Číně

Společnost Areva uzavřela po více než ročním vyjednávání velký obchod s Čínou v hodnotě cca 8 miliard EURO, konkrétně s firmou China Guangdong Nuclear Power Group (CGNPC) na výstavbu dvou jaderných bloků EPR (1600 MWe) plus 12 let dodávek jaderného paliva a dalších služeb. Lokalita této JE se nazývá Taishan, je západně od Hongkongu a první reaktor má bát uveden do provozu v r. 2014. Kromě toho CGNPC uzavřela s Arevou další velké kontrakty na dodávku 20 000 t uranu z jejich pobočky - uranového dolu UraMin v Africe a do třetice obě firmy založili společnou „joint engineering venture“ pro další vývoj JE s reaktory EPR a jejich výstavbu v Číně a později i po celém světě.Současně s tímto obchodem uzavřela energetická společnost EdF kontrakt na 30% investiční podíl v této nové čínské JE Taishan s cílem si udržet přehled nad provozem EPR v Číně a potenciální možnost spolupráce na dalších jaderných projektech.
V souvislosti s těmito velkými kontrakty Areva podepsala generální dohodu s China National Nuclear Corporation (CNNC) na zahájení studie proveditelnosti (feasibility study) na výstavbu přepracovatelského závodu na použité jaderné palivo a výrobu MOX paliva v Číně.

Evropské fórum pro jadernou energetiku v Bratislavě

Ve dnech 26.-27.11.2007 pořádala EK v Bratislavě Evropské fórum pro jadernou energetiku (ENEF). Byla to vrcholná událost pro představitele vlád, politických stran, finančníků i průmyslu. V klíčovém úvodním vystoupení řekl generální ředitel energetické společnosti TVO p. Pertti Simola: „Toto fórum může být úspěšné pouze tehdy, pokud bude navrhovat a prosazovat jasné a konkrétní výstupy. Musí se zaměřit především na ty faktory, které podpoří nové investice do jaderné energetiky. Očekávání je, že nakreslí jasnou evropskou mapu jak bude jádro pomáhat při naplňování budoucích energetických potřeb Evropy“. Tato iniciativa Evropské komise zahrnuje dvě země Slovensko a Česko a příští ENEF bude na jaře 2008 v Praze. Podobná fóra již existují i pro jiná odvětví průmyslu: elektřinu (Florence fórum), plyn (Madrid), fosilní paliva (Berlín) a OZE + efektivita spotřeby el. energie (Amsterdam). ENEF se bude scházet 2x ročně střídavě v Praze a v Bratislavě.

Stavba nového reaktoru ve Francii zahájena

Společnost EdF oznámila, že oficiálně zahájila stavbu nového jaderného bloku v lokalitě Flamanville v Normandii a že veškeré práce této stavby jdou podle plánovaného scénáře. Jde o již dříve oznamovanou stavbu jaderného reaktoru EPR (European Pressurized Water Reactor), 1650 MWe, který bude sloužit jako typový a demonstrační. Jeho hlavním dodavatelem je firma AREVA. Stavba má trvat 54 měsíců a spuštění této nové jaderné elektrárny je plánované v r. 2012. EdF bude v první fázi do stavby investovat cca 3,3 miliard EUR. Hlavním dodavatelem stavební části je fy. Bouygues a turbogenerátor dodá fy. Alstom.

Rosatom jako státní korporace

Státní korporátní organizace Rosatom bude oficiálně zaregistrována ještě do konce tohoto roku, dle šéfa Federální agentury pro atomovou energii p. Sergeje Kirijenka. V pondělí 3.12.07 prezident Putin ratifikoval k tomuto aktu zákon, který předepisuje ustanovení Rosatomu jako státní korporace, která bude organizovat a dohlížet nad veškerými aktivitami civilní jaderné energetiky v Rusku. Dozorčí rada Rosatomu bude jmenována ještě v prosinci 2007 a převod funkcí z Federální agentury pro atomovou energii na Rosatom má proběhnout v 1.Q 2008. Současně v Rusku probíhá proces korporatizace 55 státních společností do holdingové společnosti Atomenergoprom, který má být ukončen v únoru 2008. Obě formace Rosatom a Atomenergoprom mají být dokončeny v 1.Q 2008, což vytvoří potřebný nástroj na rozvoj jaderné energetiky v Rusku.

Na výstavbě nového bloku ve Francii se bude podílet ENEL

Energetická společnost ENEL podepsala kontrakt se společností EdF a bude se podílet na výstavbě nového jaderného bloku EPR ve Flamanville podílem 12,5 %. Tato dohoda byla uzavřena na francouzsko-italském summitu v Nice za účasti prezidenta Nicolase Sarkozyho a italského ministerského předsedy Romano Prodiho. Uzavřený kontrakt dává ENEL navíc možnost se účastnit stejným podílem 12,5 % také v pěti dalších plánovaných projektech EPR ve Francii. Předběžná smlouva k účasti společnosti ENEL ve francouzském programu výstavby reaktorů 3. generace pochází již z května 2005. Konkrétně to znamená, že inženýři a technici ENEL budou pracovat společně s týmem EdF, aby získali potřebné zkušenosti pro další rozvoj jaderného programu fy. ENEL. Tato dohoda dlouhodobější spolupráce dává EdF také možnost přístupu k ostatním aktivitám italské skupiny ENEL v jaderné energetice v Evropě (Slovensko). ENEL dostane patrně také 30-40% podíl na chystané stavbě plynové elektrárny ve Francii. Od roku 2008 dostane ENEL přístup k 600 MWe instalovaného výkonu ve Francii a tento výkon se bude postupně navyšovat na 1200 MWe do roku 2012.

Atomenergomash kupuje českou společnost Arako

Společnost Atomenergomash kupuje českou společnost Arako, výrobce armatur a těsnění pro jaderné elektrárny a další průmyslové podniky. Již v říjnu 2007 dceřinná společnost Intelenergomash koupila 51 procent akcií Arako a do konce roku 2007, dle ředitele Atomenergomash pana Kirilla Komarova, má proběhnout transakce na získání celých 100 % akcií firmy Arako. Společnost Atomenergomash kupuje i další výrobní podniky pro jadernou energetiku ve střední a východní Evropě a je v přímém jednání s řadou společností na Ukrajině, Maďarsku a České republice. V roce 2007 investoval Atomenergomash více než 136 mil.EUR na získání nových akvizic a v roce 2008 plánuje dalších 300 mil.EUR. Firmu Arako si chválí jako jednu z nejlépe vybavených firem svého druhu v Evropě a plánuje ji využít na dodávku komponent pro masivně rozvíjející se program výstavby jaderných energetických bloků v Rusku.

Výstavba jaderné elektrárny Belene

V příštím roce by se měla znovu rozjet výstavba jaderné elektrárny v bulharském Belene. 7. prosince 07 Evropská komise vyjádřila souhlas se stavbou této JE se dvěma reaktorovými bloky VVER 1000 v souladu s mezinárodním aktem Euratom nuclear treaty. V areálu vzdáleném 7,5 kilometru od rumunských hranic a 25 kilometrů západně od Sviščova na severu Bulharska se poprvé koplo do země v roce 1987. Celá 90. léta minulého století ale stavba stála. O 49 % podíl soupeří ČEZ s giganty jako jsou E.ON, RWE, Electrabel a Enel. Bulharský operátor energetické sítě NEK těsně před Vánocemi uchazeče vyzval ke zvýšení nabídky do termínu 9.ledna 2008. Odhadovaná cena projektu je čtyři miliardy eur. Strategický partner má být vybrán v první polovině roku 2008.

Čtvrtá žádost o licenci na provoz nové JE v USA

Energetická společnost Duke Energy podala k NRC žádost o plnou licenci na výstavbu a provozování nové JE ve zcela nové lokalitě Lee v Jižní Karolíně. Je to již čtvrtá v pořadí v USA žádost o plnohodnotnou licenci na provoz nové JE. Bude se jednat o již plně licencovaný typ reaktoru Westinghouse AP 1000. Komerční provoz této elektrárny se plánuje na roky 2016-18.

Resun postaví do roku 2020 dva nové jaderné bloky ve Švýcarsku

Tři švýcarské energetické společnosti, s účastí největšího provozovatele jaderných elektráren společnosti NOK, oznámily vytvoření společného podniku s názvem Resun. Tato nová organizace má za úkol postavit do roku 2020 dva nové jaderné bloky s výkonem každý do 1600 MW jako záměnu za dosluhující starší JE Beznau a Muhleberg. Tyto JE provozují v současnosti tři menší reaktorové bloky, které byly uvedené do provozu v letech 1969-71.

Rusko dodalo palivo pro JE Bushehr

Rusko dodalo do Iránu jaderné palivo pro JE Bushehr. Společnost Atomstrojexport dodala prvních 163 palivových klastrů ( plus dalších 17 rezervních) pro palivovou vsázku do prvního reaktorového bloku JE Bushehr, který se v současnosti dokončuje. Palivo je s obohacením 3,62 % nebo méně a je pod plným režimem mezinárodního dohledu „safeguards“. Použité palivo si bude Rusko odebírat zpět na přepracování. Dodávka tohoto paliva byla Ruskem delší dobu zadržována, tak jak probíhala mezinárodní jednání ohledně podezření, že Irán buduje obohacovací zařízení na jaderné materiály. V současné době však došlo k dohodě a očekává se, že JE Busher se bude najíždět koncem roku 2008.

Do roku 2030 se instalovaná kapacita JE na světě zdvojnásobí

Největší světoví dodavatelé jaderných energetických technologií si prakticky rozdělují světový trh. Očekávají, že do roku 2030 se instalovaná kapacita JE na světě zdvojnásobí a proto se připravují na konkrétní žádosti. Areva předpokládá, že bude stavět cca 1/3 veškerých nových bloků na světě a proto nabrala již tisíce nových zaměstnanců. Atomstrojexport usiluje o nejméně 1/4 nových reaktorů na světovém trhu a podobné ambice mají i GE-Hitachi a Westinghouse. GE-Hitachi a Areva již poslední dva roky objednávají velké výkovky a výrobu velkých komponentů pro JE jako jsou tlakové nádoby reaktorů, parogenerárory a další zařízení.

Vláda Velké Británie řekla jádru ANO

Vláda V. Británie vydala dne 10.01.2008 prohlášení (White Paper on Nuclear Power), ve kterém oznamuje, že ve V.Británii se začnou stavět nové jaderné elektrárny nové generace, aby tak přispěly k „čistému, bezpečnému a diversifikovanému mixu energetických zdrojů s nízkým obsahem uhlíku, a že toto rozhodnutí je zcela ve veřejném zájmu“. Současně musí vláda V. Británie podniknout aktivní kroky na uskutečnění této nové strategie. Soukromé energetické společnosti byly oficiálně vyzvány, aby podaly konkrétní nabídky na výstavbu nových reaktorů v zemi. Tato nová strategie je podpořena i schválením státního finančního rozpočtu, který kromě výstavby nových JE nezapomíná ani na výstavbu nových obnovitelných zdrojů a na oblast nakládání s radioktivními odpady. V. Británie se tak připojila k dalším zemím EU, které se již oficiálně vyjádřily, že jaderná energetika bude nadále významnou součástí jejich energetické politiky s cílem dosažení nižších úrovní skleníkových plynů v ovzduší. Tyto země v EU jsou: Francie, Finsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a nyní V.Británie. Podrobněji je možné sledovat prohlášení britské vlády na
http://nuclearpower2007.direct.gov.uk

Čína bude přispívat do projektu ITER

Čína bude přispívat do mezinárodního projektu ITER 1,4 miliard USD, což představuje cca 10 % očekávaných nákladů. Projekt ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), který se staví v jižní Francii, v lokalitě Cadarache, má být dokončen v roce 2016. Jedná se o největší výzkumné středisko na světě s reaktorem na jadernou fůzi, které má demonstrovat technickou proveditelnost tohoto typu reaktorů a získat potřebné zkušenosti pro jejich očekávaný budoucí rozvoj. Jen samotná stavba je finanční investice v řádech cca 5 miliard EUR, které se budou investovat v budoucích deseti letech. Země, které se na tomto projektu finančně podílí jsou: EU (cca 50 %), Čína, Japonsko, Jižní Korea, Rusko, Indie a USA.

JE Olkiluoto 3 bude uvedena do provozu v létě 2011

Společnosti TVO a Areva-Siemens upřesnily termín uvedení do provozu nové JE Olkiluoto 3 (EPR, 1600 MW), která je nyní ve výstavbě ve Finsku, na léto 2011. Na výstavbě se nyní podílí cca 2600 pracovníků a v současné době byla dokončena strojovna po střechu. Hlavní práce pokračovaly i během vánočních a novoročních svátků a výroba hlavních komponentů u dodavatelů zařízení je ve fázi závěrečných testů u výrobců. Např. tlaková nádoba u výrobce v Japonsku byla kompletně dokončena. Na samotné stavbě jsou rozetavěny všechny základní výrobní budovy a zařízení. Dodavatel Areva-Siemens potvrdil, že zpoždění výstavby bylo způsobeno dalšími bezpečnostními požadavky kladenými na novou JE, což trvalo reálně poněkud déle, než původně očekávali. Nicméně hlavní prioritou je dokončit stavbu na vysokém stupni bezpečnosti a uspokojit veškeré požadavky jaderné kvality. Kromě toho společnost TVO oznámila, že její dva provozované bloky na lokalitě Olkiluoto 1 a 2 (BWR, 840 + 860 MW) dosáhly v roce 2007 rekordní výroby 14,4 TWh s koeficienty využití 97,5 a 93,7 %. Celkově tyto dva bloky vyrábí 16 % elektřiny ve Finsku.

Nový šéf jaderné části Vattenfall Group

Energetický gigant Vattenfall Group jmenoval k 1.02.2008 do funkce nového generálního šéfa jaderné části firmy, tzv. Chief Nuclear Officer (CNO), pana Per-Olof Waessmana (57 let). Jedná se o odborníka s 30-ti letou profesionální zkušeností z jaderné bezpečnosti a technologie, řízení jaderných činností, provozu a údržby jaderných elektráren. Jmenování jaderného odborníka do vysoké manažérské pozice bylo jedním ze dvou klíčových doporučení, které dostala firma po události na JE Forsmark v roce 2006, jenž ukázala závažné nedostatky v bezpečnosti a v kultuře bezpečnosti švédských elektráren. P. Waessmana bude přímo podřízen prezidentovi společnosti a CEO p.L ars Josefssonovi a bude zodpovídat za otázky jaderné bezpečnosti a působit jako jaderný expert v nejvyšším vedení firmy Vattenfall.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Ux U3O8 Prices
California's Electricity
Čína si osvojuje nejmodernější jaderné technologie
Rakouská protiatomová scéna se štěpí
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 49. týden 2007
EPR - Flamanville 3
Výstavba EPR - Flamanville 3, listopad 2007
Jaderná energie je „čistá“ technologie, konstatuje EK v SET-plánu
Power generated by EdF in France
Zpráva OSN o vývoji klimatu potvrzuje příspěvek jaderné energie …
První zasedání Jaderného fóra vyzývá ke konkrétním akcím
Strašidlo jaderného odpadu zaženou rychlé reaktory
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 50. týden 2007
Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Školní reaktor VR-1 "Vrabec"
Pražský Vrabec cvičí jaderné inženýry z celé Evropy
Ux U3O8 Prices
Nuclear Power in Russia
Hlubinné úložiště: stavět se má až v polovině století
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 51. týden 2007
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 08/2007
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 52. týden 2007
Internetové stránky ČNS v roce 2007
Jaderná renesance dorazila do Evropy
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 1. týden 2008
Areva NP
JE Flamanville (Areva)
Návštěvnost stránek ČNS 2003-2007
Nuclear Power in Ukraine
NUSIM 2008
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 2. týden 2008
Slovenská nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
JE Mochovce
Výrobci jaderných zařízení svedou zápas o britský trh
Návštěvnost stránek ČNS 2003-2007
Nekrolog za Václava Vyskočila
Václav Vyskočil
Miniaturní jaderné elektrárny nepotřebují dálkové rozvodné sítě
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 3. týden 2008
Rakouská nukleární společnost
Rakouská JE Zwentendorf
Britové řekli jádru pětkrát ano
Ux U3O8 Prices
Ruské jaderné firmy bojují o přízeň Číny, konkurují jim západní země
Těžkovodní reaktory uspoří Číně uran
Nuclear Power Reactors
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 4. týden 2008
Slovinská nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Slovinská JE Krško
Co bylo a nebylo na Bali
UK Nuclear Cliff
Jaká by měla být budoucí politika ČR a EU v oblasti globální změny …
Reakce na článek "Elektrárny podle Bruselu: těžký úkol"
Nuclear Energy for New Europe 2008
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 5. týden 2008
Belene NPP Project
Výstavba JE Belene
The Nuclear Fuel Cycle
Ux UF6 Spot Values
Makromolekula „požírá“ uran jako Pacman
Vodíkový autobus vyjede už za rok
Německý E.on zahájil atomovou expanzi
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 6. týden 2008
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 01/2008, vydán 12.2.2008
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001