Z OBSAHU: 6/98
Zpráva o činnosti za rok 1998 (od konference 22.4.1997 do května 1998), přednesená na konferenci ČNS 11.6.1998
Dámy a pánové, vážení přátelé,

Rok a dva měsíce, plné událostí snad ve všech složkách našeho života, nás dělí od minulé konference. Na ní jsme podali, doufám že vyčerpávající, zprávu o činnosti České nukleární společnosti od ustavující konference v září 1995. I když se dnes k období od roku 1995 do roku 1997 nebudeme vracet, je nutné mít na mysli, že bylo základem pro naši další činnost. Uvidíme, zda bylo základem dobrým a zda jsme na něm dokázali pokračovat v rozvíjení činnosti.

Především je však mojí povinností provést kontrolu usnesení z minulé konference, která uložila 4 úkoly.

 1. Informovat o průběhu a závěrech konference ve Zpravodaji ČNS. Ve Zpravodaji 2/97 byla informace o průběhu konference, ve Zpravodaji 3/97 byla zveřejněna přednesená zpráva o činnosti. Úkol byl splněn.
 2. Registrovat nově upravené Stanovy. Ve Stanovách byly provedeny úpravy dle jednání konference a stanovy byly zaregistrovány MV ČR dne 4.6.97. Úkol byl splněn.
 3. Věnovat větší pozornost členské základně - individuálním i kolektivním členům. Tento bod bude podrobněji rozebrán ve zprávě. Je možno konstatovat, že i tento úkol byl splněn.
 4. Akce realizované firmou TERIS provádět na základě smluv. Od konference nebyla žádná akce ve spolupráci s firmou TERIS prováděna, úkol je trvalý.

Nyní k vlastní činnosti za uplynulý rok.

Výbor ČNS se scházel pravidelně na schůzích 1x měsíčně. 24.10. byl za člena výboru kooptován Ing. Dalibor Matějů. V prosinci byl z výboru uvolněn Ing. František Hezoučký na vlastní žádost z důvodů změny zaměstnání a zvýšení pracovního zatížení. Po dobu práce ve výboru vykonal Ing. Hezoučký velký kus poctivé práce (Zpravodaj, Kdo je kdo a hlavně řada užitečných myšlenek a elán, kterým podněcoval ostatní). Za celou ČNS bych mu chtěl ještě jednou poděkovat.

Důležitým rozhodnutím bylo změnit sídlo ČNS. Podepsáním smlouvy s FJFI ČVUT je od 22.4.1998 oficiální sídlo ČNS v prostorách katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze - Tróji. Kromě zmíněné smlouvy byly provedeny i další administrativní akty (finanční úřad apod.).

V uplynulém období pokračovala spolupráce se Slovenskou nukleární společností v rámci činnosti společného Koordinačního výboru. Je připravvována společná expozice na kongresu Evropské nukleární společnosti v NICE. V rámci činnosti koordinačního výboru a spolupráce s německou nukleární společností KTG byly organizovány 2 konference NUSIM. NUSIM 1997 v Levicích na Slovensku a NUSIM 1998 v Třebíči, jehož jsme byli pořadateli. O obou konferencích jste měli podrobné informace Zpravodaji. Připomínám, že všechny referáty jsou archivovány v sekretariátu ČNS a je možno získat kopie.

Mezinárodní spolupráce byla navázána podpisem smlouvy s Ukrajinskou jadernou společností.
V letošním roce plánujeme společnou konferenci se SNUS 26. - 27.11.198 ve Smolenicích. Konference bude zaměřena na prezentaci prací mladých odborníků.

Rozsáhlá, dlouhodobá a doufám že s dobrým výsledky byla práce s evidencí členů. Sami jste mohli zaznamenat, že všichni platící členové dostávají informační materiály ČNS i Worldscan, vydávaný Evropskou nukleární společností. K 31.12.1997 jsme evidovali 146 individuálních členů a 21 kolektivních členů.

Změna stanov, umožňující sjednávat s kolektivními členy členské příspěvky pro každý rok spolu s důslednou evidencí podstatně zlepšily příjmovou část rozpočtu a vytvořily základ pro financování užitečných činností.V období od minulé konference přistoupil výbor realizovat 2 náměty, které byly vysloveny na konferenci 22.4.1997 a doplněny do Stanov.

Výbor ČNS rozhodl v roce 1998 vyhodnotit a odměnit 3 diplomové práce z jaderně energetických oborů. Vyhodnocení bude zveřejněno na dnešní konferenci a v jeho průběhu se dozvíte další informace.

Druhým rozhodnutím bylo vytvoření Senátu ČNS, který byl jmenován výborem ve složení: prof. Němec, prof. Klik, prof. Heřmanský, prof. Dubšek, Ing. Wagner, Ing. Neumann, prof. Šimáně. V roce 1997 se Senát účinně podílel na zpracování Deklarace České nukleární společnosti. V letošním roce předpokládáme, že se Senát bude podílet na zpracování stanoviska ČNS ke kontroversní zprávě o ekonomické a technické situaci plánované dostavby JE Temelín, vypracovanou Ing. Daliborem Stráským a Radkem Poulovcem na zakázku Rakouské Plattformy proti atomovému nebezpečí a organizací Jihočeské matky proti atomovému nebezpečí.

Deklarace ČNS byla vypracována jako reakce na návrh Energetické politiky ČR a distribuována všem ministerstvům, vládě ČR a poslaneckým klubům. Věříme, že distribucí Deklarace a reakcí na několik odpovědí (tehdejší předseda vlády Klaus a některé poslanecké kluby) se nám podaří alespoň částečně poskytovat seriózní informace pro rozhodování jmenivaných orgánů. Činnost v oblast rozšiřování objektivních informací do vládních a zastupitelských orgánů a do médií by v budoucnu měla být v centru pozornosti ČNS. Abychom byli úspěšní, bude právě zde potřebná intenzívní a soustavná spolupráce se všemi členy ČNS.

Prohlášení o tom, že osvětová činnost směrem ven z ČNS by měla být v budoucnosti v centru naší pozornosti ale neznamená, že bychom připustili zanedbávání aktivit uvnitř ČNS. Započaté a dnes už tradiční vydávání Zpravodaje musí a bude pokračovat. Výbor ČNS proto udělá vše, co bude v jeho silách. Pořád nám ale chybí zpětná vazba od členů. Kromě konstatování, že Zpravodaj má dobrou úroveň, poskytuje zajímavé informace nám stále nepřicházejí vaše požadavky, přání, příspěvky. Jen když je vyjádříte, můžeme obsah a formu Zpravodaje přizpůsobovat reálné potřebě.

Pravděpodobně bez změny bude distribuce informačního bulletinu NUCLEUS. V rámci spolupráce se SNUS jsme dohodli, že lichá čísla budeme překládat my, sudá čísla Slovensko. Naší snahou bude překlady urychlit.

Dalším informačním materiálem jsou zprávy NUCNET. Jak asi víte, jsou to krátké aktuální informace, distribuované Evropskou NS za úplatu odběratelům z členských národních nukleárních společností. V současné době je v ČR 10 odběratelů a to výrobní organizace, školy a ČTK . Obáváme se však, že využití v organizacích je nízké. Pokud se k vám informace NUCNET nedostávají, snažte se na svých pracovištích sjednat nápravu. Naším největším nedostatkem v NUCNETU je, že do něj téměř vůbec nepřispíváme. Opět vyzýváme všechny členy, aby ve svých mateřských organizacích, které jsou uživateli NUCNETU, vyvíjeli aktivity pro zintenzívnění předávání informací.

Vlastní akce ČNS

Kromě již zmiňovaných 2 konferencí NUSIM se v uplynulém období začala rozvíjet oblast pořádání pracovních setkání, seminářů, chcete-li WORKSHOP. Výbor ČNS považuje tuto formu výměny informací za velmi užitečnou, umožňující s malými náklady širší kontakty odborníků v poměrně úzce vymezených oblastech na bázi širší, než jsou běžná pracovní jednání. Cílem výboru ČNS je najít zajímavá a prakticky využitelná témata, která by umožňovala periodické opakování seminářů. Současná ekonomická situace ČNS umožňuje takováto setkání i finančně podporovat. Jedná se o následující semináře:

 • Řízené stárnutí, Třebíč,
 • Incore intrumentace ( Samonapájecí detektory),
 • Pokročilé reaktory.

Z větších akcí je potřeba zmínit konferenci VVER I&C, v jejímž rámci proběhla i minulá výrobní konference ČNS a připravovanou konference Reaktory VVER po roce 2000.

ČNS i nadále hodlá organizovat účast na vybraných zahraničních konferencích. Letošní TOP SAFE ve Valencii však ukázal, že zájem o společné akce je velmi malý, ačkoliv několik delegátů z ČR a se konference zúčastnilo. ČNS nabídne, ve spolupráci s CK TERIS, organizaci účasti na WORLD EXPO 98. Vzhledem k tomu, že se jedná o skutečně reprezentativní akci Evropské nukleární společnosti, by bylo vhodné zabezpečit „kolektivní účast".

V červnu 1997 vznikla v ČNS sekce mladé generace (CYG - Czech young generation), napojená na YOUNG Generation Network v Evropské nukleární společnosti. CYG uspořádala v září 1997 kurs o elektrárně VVER 1000 pro 17 zahraničních účastníků. Pozitivní hodnocení kursu vedlo vedení Evropské nukleární společnosti k požadavku kurs v letošním roce opakovat.

Na závěr, vzhledem k tomu, že dnešní konferencí končí funkční období výboru a bude zvolen výbor nový, bych chtěl poděkovat všem, kteří se na činnosti výboru podíleli za odvedenou práci. Doufám, že jsme v uplynulých třech letech nezklamali a že předáváme novému výboru ČNS konsolidovanou a v dobrém stavu. Novému výboru a celé ČNS přeji v budoucnosti mnoho úspěchů.

Práce Informačního výboru ENS
zpracoval: Ing. Marie Dufková, ČEZ, a. s.

Evropská nukleární společnost zřizuje ke své činnosti konzultační týmy - výbory - pro jednotlivé oblasti činností. Výbory jsou složeny ze zástupců různých zemí sdružených v ENS.

Informační výbor má asi 20 členů a jeho úkolem je hledat možnosti a cesty informování veřejnosti o ENS a oboru její činnosti, navrhovat různé akce a ukládat sekretariátu jejich uskutečnění. Výbor se schází pravidelně 2x ročně.

Pravděpodobně nejviditelnějšími výsledky je síť rychlých zpráv z jaderné energetiky NucNet a každoroční mezinárodní konference PIME. ENS pořádá vždy na přelomu ledna a února konferenci o popularizaci a informování veřejnosti v jaderných oborech Public Information Meeting - PIME. Informační výbor ENS doporučuje hlavní témata a strategii, kterou by se konference měla ubírat. Například PIME 99, která bude již 11. ročníkem, bude mít tato hlavní témata: jak se vypořádat s iracionální argumentací médií a se zveličováním malých a nevýznamných událostí, Third Party Advocacy, jaderná problematika na Internetu , úloha jaderné energetiky při řešení klimatických změn, Young Generation, trenink v komunikaci s profesionály z médií, deregulace a snižování nákladů, vnitřní komunikace, vývoj ve světové žurnalistice.

Informační výbor také mapuje způsoby komunikace jednotlivých členských zemí a úlohy nadnárodních sdružení a organizací. ENS je přednostně vědeckou společností, akademickou, zaměřenou na celosvětovou informační síť. Foratom je napojený na průmysl a je orientován na lobbying, zejména v Evropském parlamentu. Uranium Institute je celosvětová organizace obrácená na byznys. Jaderná fóra jednotlivých zemí by měla tvořit protipól antinukleárních organizací, hájit národní zájmy a působit na opinion formers a media v zemi. Jednotlivé podniky jaderného průmyslu by pak měly propagovat samy sebe jako profitující, dobře řízené organizace, dbající o životní prostředí a o bezpečnost.

Dalším tématem jednání informačního výboru ENS je záměr vyčíslit počty pracovních míst, která představuje jaderná energetika a další napojené a související obory. V Německu tento průzkum provedli, a zveřejnění údaje, že jaderný průmysl představuje 38 tisíc pracovních míst, vzbudilo velkou pozitivní pozornost. U nás se zatím potřebná data nepodařilo shromáždit, částečně pro nepříliš srozumitelný dotazník ENS a částečně pro neochotu podniků údaje o zaměstnanosti zveřejňovat.

IC ENS také shromažďuje kontakty na regionální žurnalisty, kteří jsou dostatečně fundovaní k tomu, psát o jaderných oborech.

Jedním z nových témat jsou jaderné odpady a jejich transport. Shromažďuje se inspirace z jednotlivých zemí: Belgie má jednu stálou a jednu putovní výstavu o odpadech a časopis vydávaný ONDRAF/NIRAS. Do sdělovacích prostředků nedává žádné reklamy.

Finsko zřídilo organizaci pro odpady nedávno, informování veřejnosti začali tím, že udělali reklamní kampaň. První reakce byly positivní. Německo (Informationskreis Kernenergie) rozjelo velkou reklamní kampaň v největších médiích . První reakce byly rovněž pozitivní. Maďarsko stejně jako Česká republika pouze udržuje kontakty s lokalitami uvažovaných úložišť, do médií nedává žádné reklamy. Švédsko má plovoucí výstavu na lodi Sigyn, kde se pořádají i semináře. Ve spojitosti s nimi dělají zvací reklamní kampaň a připravují nabídku bezplatných informačních materiálů.

Na loňskou konferenci o životním prostředí do Kjóta vyslala ENS dva zástupce z řad Young Generation. Přesto, že neměli takové zázemí a publicitu jako protijaderné bojůvky, vzbudili pozornost už jen tím faktem, že se objevili dva „mládežníci" v džínách, s dlouhými vlasy a baťůžky na zádech, kteří byli navzdory očekávání pro jádro. Na příští konferenci o ŽP do Buenos Aires připravuje ENS vyslat 5-6 člennou delegaci. Pojede opět mládež, zpráva bude publikována na Internetu.

ENS připravuje pro své členy základní stanoviska na aktuální témata. Pro nejbližší období se připravují tři: Postavení „jádra" v situaci otevření trhu s elektřinou, MOX palivo a Mezinárodní spolupráce při zvyšování jaderné bezpečnosti.

Nové možnosti publicity poskytuje Internet . I o naplnění jeho stránek údaji a argumenty ve prospěch „jádra" se radí informační výbor ENS. Pro čtenáře Zpravodaje několik užitečných adres:

  http://www.aey.ch/ens/ (Evropská Nukleární Společnost, Bern)
  http://www.uilondon.org (Uranium Institute, Londýn)
  http://www2s.biglobe.ne.jp/~insc/> (International Nuclear Societies Council)
  http://www.foratom.org (European atomic forum, Brusel)
  http://www.iaea.org (Mezinárodní agentura pro atomovou energii, Vídeň)
  http://www.wano.org (Světová organizace provozovatelů jaderných elektráren)
  http://www.aey.ch/ens/ygn (Young Generation - sdružuje světovou mládež podporující jadernou energetiku)
  http://rainbow.rmii.com/~jgraham/winin.html (Women in Nuclear, mezinárodní sdružení žen podporující jadernou energetiku)
  http://www.cez.cz (ČEZ, a. s.)
JAHRESTAGUNG 98
zpracoval: Ing. Jiří Fleischhans, president ČNS

Ve dnech 25. - 28. května 1998 se v Mnichově (SRN) konala výroční vědecká konference německé nukleární společnosti (KTG) Jahrestagung 98. V rámci spolupráce české, slovenské a německé nukleární společnosti byly ČNS a SNUS vyzvány k přednesení referátu o reaktorech VVER, připravovaných v našich státech ke spuštění.

Společný referát, věnovaný JE Mochovce a JE Temelín, zpracovali Ing. Pavol Baláž - předseda SNUS (VÚEZ Levice), Ing. Josef Valach - ředitel EMO, Ing. Jiří Fleischhans, president ČNS (ŠKODA Praha) a Ing. František Heczko - náměstek ředitele pro spouštění (ETE).

Protože právě v době konání konference vrcholila příprava EMO ke spouštění, zastoupil pracovníky EMO Ing. Karol Faik, který referát přednesl. Informace o obou elektrárnách byla vyslechnuta s velkou pozorností a v průběhu konference několik účastníků vyjádřilo uspokojení nad informacemi, které jim byly poskytnuty. Potvrdil se bohužel známý fakt, že o JE v Čechách i na Slovensku je světová veřejnost velmi málo informována. Myslím si, že tento nedostatek informací je živnou půdou pro odpůrce jaderné energetiky a bází pro vystoupení např. Rakušanů proti JE Mochovce.

Rozsah, uspořádání a navštívenost konference odpovídá velikosti a vážnosti německé nukleární společnosti a počtu německých jaderných elektráren a jejich podílu na výrobě elektřiny. Tento fakt byl umocněn tím, že v Bavorsku je z JE vyráběno více než 60 % elektrické energie. JE je obecně přijímána jako pozitivní jev. Bavorský ministr životního prostředí, který na konferenci vystoupil s jedním z úvodních referátů v plenární sekci, je jedním z mála ministrů životního prostředí, který jednoznačně pozitivně hodnotí provoz JE jako ekologicky významný, bezpečný a umožňující snížit exhalace skleníkových plynů tak, aby bylo možno vyhovět limitům z Kyota.

Konference byla rozdělena do čtyř tematických částí:

 • Plenární zasedání probíhalo po celý první den. Kromě zmíněného referátu ministra životního prostředí svobodného státu Bavorsko a příspěvku ČNS a SNUS vystoupili ředitelé Bayern Kraftwerke, KTG a několik dalších představitelů politické a ekonomické sféry. V referátech na plenárním zasedání byly široce diskutovány 2 aktuální otázky. Byl to problém kontaminace přepravního kontejneru při transportu vyhořelého paliva z Německa do Francie, který byl široce diskutován, vysvětlován a uváděna řada přijatých opatření. Opět se potvrdilo, že hlavním problémem byla medializace faktů. Bylo uváděno, že z několika set transportů bylo registrováno (a projednáno a přijímána opatření k omezení výskytu další kontaminace) asi 6 podobných případů, kdy COGEMA ohlásila německé straně výskyt kontaminace. Poslední případ byl zveřejněn a ne zcela správně interpretován. Nechtěl bych celou záležitost bagatelizovat, nelze popřít, že došlo k překročení limitů povrchové kontaminace (asi o 10 %). Nedošlo však k žádnému šíření kontaminace, nikdo nebyl ozářen. Dovolte mi přirovnání. Je zakázáno přecházet na červenou, téměř každý někdy na červenou přejde a když nedojde ke zranění ani není v dohledu policista, tak se vlastně nic nestalo. Ale přesto se to nemá stávat. Další, snad ještě šíře a z mnohých stran diskutovanou otázkou byly nastávající německé volby. U některých pracovníků jaderné energetiky panuje obava z vítězství sociální demokracie, která se netají s plánem na postupné odstavení všech jaderných elektráren v Německu. Text referátů bude uveřejněn v časopise ATW.
 • V dalších 2 dnech se prolínala zasedání 12 technických sekcí (technical session) - asi 150 referátů, 8 základních sekcí (topical session) - 44 referátů a panelových vystoupení. Referáty z technických sekcí jsou ve sborníku, který je k dispozici na sekretariátu ČNS, základní sekce budou pravděpodobně na CD ROM rovněž v sekretariátu ČNS. Je velmi obtížné podat informaci o jednotlivých vystoupeních. Osobně mne zaujal příspěvek prof. Waltera Seifritze ze Švýcarska, který v souvislosti se studiem izotopických změn paliva v AZ reaktoru teoreticky odvodil možnost vytvoření v podstatě velmi rozsáhlého podkritického souboru, do kterého se vloží intenzívní zdroj neutronů (kritická aktivní zóna). Unikající neutrony vytvářejí v přilehlé oblasti štěpné materiály až je dosaženo podmínek pro kritický stav. Tato kritická zóna se pak postupem času posunuje, podobně jako při hoření cigarety postupuje oheň z jednoho konce na druhý. Toto uspořádání je možné jak pro rychlé, tak pro tepelné soubory. V příspěvku bylo referováno o možnosti vytvořit takovýto reaktor, který by mohl být v činnosti po dobu 30 let bez nutnosti výměny či doplňování paliva. Přednášející ovšem kriticky upozornil na celou řadu problémů, kterou by bylo nutno ještě dořešit jak teoreticky, tak experimentálně (zejména problémy regulace a odvodu tepla). Přesto je to, podobně jako systémy ADDT, zajímavý příspěvek k teorii reaktorů, která se zdála být dovršena tepelnými a rychlými reaktory. Druhým pozoruhodným jevem byla série referátů v sekci komunikace (č. 11), která probíhala dvě poslední hodiny před ukončením konference. (Ukončení oficiální na Jahrestagnungu není, končí se v jednotlivých sekcích). V této době bylo v jednotlivých sálech v průměru 10 - 15 posluchačů. Při zahájení práce sekce komunikace se sál zcela zaplnil přibližně 120 účastníky. Je to opět důkazem toho, že komunikaci s veřejností, sdělováním informací a vysvětlování role pozitivních i negativních vlivů JE, je potřeba maximálně rozvíjet.
Posílejte zprávy do NucNetu
zpracoval: Ing. Jana Kubínová, členka výboru ČNS

Co je NucNet

Většina zpráv, které čtete v tisku je odvozená z NucNetu - to je fakt, který si uvědomuje komunita členů NucNet.

Síť NucNet je zřízena a provozována Evropskou nukleární společností (ENS). Jejím účelem je co nejrychlejší informování profesionální i široké veřejnosti a sdělovacích prostředků o aktuálních událostech v oboru jaderné energetiky a technologie. Centrum sítě je v sídle ENS v Bernu a pomocí telefaxů a internetu jsou do ní začleněny hlavní sdělovací prostředky. Jednotliví účastníci posílají centrále své informace a ta je neprodleně distribuuje připojeným místům ve 40 zemích Evropy, Asie a Ameriky. Je to první a jediná globální veřejná síť, kde jsou připojeny všechny světové jaderné komunity a mají cíl spolu úspěšně komunikovat.

NucNet dostává zprávy ze svých 300 styčných míst - jako jsou jaderné elektrárny, jejich provozovatelé, výzkumná zařízení, jaderné výrobní závody, dozorné orgány, vládní organizace, ministerstva a podobně.Všichni posílají své zprávy do centrály v Bernu, kde jsou překládány, editovány a okamžitě odesílány všem členům NucNetu. Do jedné hodiny mají členové sítě na stole nejnovější informace z celého světa.

Funkce NucNetu:

 1. NucNet má dvojí úlohu:
 2. výměnu zpráv a informací v rámci jaderné komunity, což využívají hlavně vedoucí pracovníci a pracovnicí s veřejností,
 3. distribucí zpráv - zájem veřejnosti - odesílání zpráv tiskovým agenturám, novinářům a jiným médiím.

Co posílat:

Všechny organizace, které dostávají zprávy, mají také povinnost zprávy odesílat. Tyto organizace by měly mít sami zájem obeznamovat NucNet se vším, co se odehrává důležitého v jejich oblasti a o čem posílají zprávy do domácího tisku. Pozitivní zprávy z oblasti jádra mají zásadní význam, protože jejich rozšiřování přes média pomáhá zvyšovat důvěru v jadernou energii. Proto posílejte všechny pozitivní zprávy, které vyzdvihují bezpečnost, spolehlivost a přínos jaderné energetiky. Posílejte zprávy o politických hnutích a rozhodnutích (pozitivních i negativních) týkajících se jaderné energie, o plánovaných proti-jaderných aktivitách, o konferencích a schůzkách s jadernou tematikou. Posílejte specifické příspěvky podle zaměření své organizace - o výrobě nového zařízení, o úspěšném experimentu, o nových výsledcích. Zajímavé jsou i vysvětlující informace a studie - technické, politické i historické. Rozsah zprávy závisí na Vás - je lepší poslat více než méně, ovšem stačí i třeba jenom několik řádků.

Kdo může posílat zprávy:

Okruh pracovníků oprávněných posílat zprávy není omezen . Každý pracovník ovšem musí sám zprávu sestavit a poslat ji přes svého zástupce, který v rámci organizace zodpovídá za provozování sítě. Místem pro příjem a odesílání zpráv je obyčejně oddělení mezinárodní komunikace nebo spolupráce.

Jak posílat zprávy:

Můžete posílat zprávy jakýmkoliv způsobem, který je pro Vás nejjednodušší - faxem, nebo přes E-mail. Zpráva by měla být v angličtině, i když francouzština, němčina a španělština také vyhovují.

Posílejte zprávy na číslo faxu: 0041 31 382 0100

E - mail: nucnet@to.aey.ch

NucNet je také vaše síť - využívejte ji tedy pro rozšiřování Vašich zpráv a informací!
Dostanou se okamžitě do celého světa.
Nejenom Vy budete mít informace z celého světa, ale svět bude také vědět o Vás!