ZPRAVODAJ 6/99

V čísle: - NRC mění radikálně přístup k hodnocení bezpečnosti provozu JE

- 3. Mezinárodní konference ADTT

- Sádra aneb neračte se pohoršovati

- Výroční konference Slovenské nukleární společnosti

____________________________________________________________________

NRC mění radikálně přístup k hodnocení bezpečnosti provozu jaderných elektráren

(Z.Kříž, MAAE)

V roce 1998 bylo definitivně rozhodnuto o zásadní změně přístupu NRC (státního dozoru nad jadernou bezpečností v USA) k hodnocení bezpečnosti provozu jaderných elektráren. Zkušební provoz tohoto nového přístupu probíhá od 1. června do 31. prosince 1999 a systém bude oficiálně zaveden od 1. 1. 2000.

Dosavadní přístup NRC lze charakterizovat jako převážně preskriptivní založený na deterministickém přístupu hodnocení bezpečnosti provozu. Byl rovněž reprezentován známou metodikou SALP (Safety Assessment of Licence Performance) a systémem jednání řídících pracovníků dozoru a elektráren SMM (Senior Management Meetings), které byly dosud používány pro hodnocení provozu ve třístupňové stupnici (1-3). Tento přístup se stal však postupně předmětem kritiky, protože se ukázal jako nedostatečný pro včasné detekování bezpečnostních problémů na jaderných elektrárnách zejména v oblasti nedostatečného řízení bezpečnosti na straně provozovatele (safety management). Tuto skutečnost potvrdily například bloky elektrárny Millstone nebo obecně osud bloků, které se dostaly na seznam špatně hodnocených bloků (plant watch list).

Základní charakteristiky nového systému hodnocení bezpečnosti jaderných bloků lze shrnout následovně:

Jedná se o systém, které využívá výsledku pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti (risk-informed) a srovnávající hodnoty vybraných indikátorů a výsledků inspekcí se stanovenými hodnotami (result-based). Kromě toho je transparentnější pro provozovatele i obyvatelstvo, neboť má přesně stanovená pravidla v řadě tabulek a grafů. Jeho aplikace bude snadnější i pro státní dozor, neboť pravidla rovněž stanovují, kdy dozor nemusí zasahovat a naopak jak zasahovat v závislosti na zhoršení bezpečnosti včetně požadavku na odstavení bloku z bezpečnostních důvodů.

Jeho hlavními cíli jsou

- zvýšení objektivity a předpověditelnosti provozu hodnocení,

- zvýšení účinnosti hodnotícího provozu,

- snížení nepotřebného zatížení provozovatele požadavky dozoru, kde to není nezbytné,

- zvýšení průhlednosti celého procesu.

Tato změna v hodnocení byla potřebná i řady dalších důvodů - zejména změn na straně provozu i na straně dozoru. Jedním z hlavních důvodů je fakt, že v posledních letech jaderná energetika jako obor dospěla do období zralosti, které je v provozu vyjádřeno trvalým zlepšováním bezpečnostních, provozních ukazatelů (safety performance indicators) nebo jejich udržováním na velmi nízkých bezpečnostně příznivých hodnotách (např. počet havarijních odstavení reaktoru za rok). Za tohoto stavu se dosavadní systém hodnocení ukázal jako nedostatečně citlivý pro rozhodovací proces a proto byl nekoordinovaně doplňován informacemi a rozhodnutími, které neměly vždy objektivní charakter.

V rámci zavádění tohoto nového přístupu NRC potvrdila své hlavní strategické cíle v oblasti jaderné bezpečnosti (snížení četnosti událostí, které by mohly vést k havárii), radiační ochrany (minimalizace dávek pro provozní personál a obyvatelstvo) a bezpečnostní ochrany (dostatečná odolnost vůči sabotážním akcím).

Tyto strategické oblasti jsou charakterizovány tzv. základními kameny ZK (cornerstones), kterých je celkem 7. Například v oblasti jaderné bezpečnosti jsou to

- počet iniciačních událostí narušujících statiku provozu a vyžadujících činnost bezpečnostních systémů,

- spolehlivost a provozuschopnost bezpečnostních systémů,

- integrita fyzických bariér proti úniku radioaktivních látek,

- kvalita a dostatečnost havarijní připravenosti.

Obdobně jsou stanoveny ZK pro oblast radiační ochrany a bezpečnostní ochrany.

Každý ZK je reprezentován souborem několika provozních indikátorů (PI), kterých je celkem asi 20. Například pro oblast iniciačních událostí jsou navrženy tři PI:

- počet neplánovaných odstavení reaktoru za 7000 hodin na kritičnosti,

- počet odstavení reaktoru spojených s problémy při odvodu tepla a

- počet přechodových procesů za 7000 hodin reaktoru na kritičnosti.

Pro všechny PI jsou stanovena pásma, která určují stupeň přijatelnosti situace. Například pro počet havarijních odstavení jsou to hodnoty: 0-3; 4-6; 6-25 a 25 a více neplánovaných odstavení reaktoru za 7000 hodin na kritičnosti.

Model rozeznává z hlediska bezpečnosti čtyři oblasti:

-A (zelená), kdy ZK je splněn, drobné provozní problémy řeší provozovatel sám a dozor provádí pouze základní inspekční program.

- B (bílá), kdy ZK je splněn s malými odchylkami a je nutná zvýšená činnost dozoru.

- C (žlutá), kdy ZK je splněn se značným snížením bezpečnostních rezerv a je nutná značně rozšířená inspekční činnost dozoru včetně vynucovacích prostředků (enforcement).

- D (červená) - provoz je z bezpečnostních důvodů nepřijatelný.

Tento krátký článek neumožňuje popsat systém do detailů, proto jsou uvedeny jen jeho zásadní fáze a charakteristiky a vysvětlující příklady.

V průběhu provozu bude NRC provádět základní inspekční program, který je založen na využití PSA studií pro jednotlivé bloky - tzv. Risk Informed Baseline Inspection. Jeho cílem je shromáždit údaje, které potvrzují, že elektrárna je provozována bezpečně v rámci stanovených hodnot a režimů, detekovat a určit příčiny snižování bezpečnosti provozu a identifikovat obecné (generic) problémy. Nyní má NRC k dispozici asi 30 typových inspekčních programů

Hodnocení výsledků inspekcí se bude provádět integrálně s využitím hodnocení rizika. Hodnocení inspekčních nálezů společně s hodnocením provozních indikátorů poskytne podklad pro celkové hodnocení jednotlivých ZK, pro který je použit přesně stanovený proces pro stanovení významnosti (Significance Determination Process - SDP). Například pro oblast hodnocení jaderné bezpečnosti jsou iniciační události rozděleny do 6 skupin podle frekvence jejich výskytu. Hodnocení rizika v těchto stupnicích je provedeno pomocí tabulek v závislosti na době porušení bezpečnosti, typu poruch, redundanci systému a schopností nápravy vzniklé poruchy. Pro oblast radiační ochrany a bezpečnostní ochrany je hodnocení provedeno pomocí předem připravených rozhodovacích schémat (flowcharts).

Na základě vyhodnocení stavu všech ZK je použita tabulka, která na základě závažnosti situace z hlediska bezpečnosti určuje akci dozoru (Action matrix) - AM. Celkové hodnocení bezpečnosti může náležet do jedné z 5 zásadních kategorií:

Kategorie I - všechny vstupy pro ZK jsou hodnoceny A

Kategorie II - existují 1 -2 hodnocení B u dvou různých ZK

Kategorie III - jeden ZK je degradován, tj. má dva B vstupy nebo jeden C vstup

Kategorie IV - opakovaně degradovaný ZK (po dobu 5 nebo více čtvrtletí) nebo jednorázově je degradováno více ZK, nebo je více vstupů C nebo jeden vstup D

Kategorie V - stav provozu je horší než kategorie IV, je nepřijatelný a blok musí být odstaven.

V závislosti na kategorii hodnocení (I - V) jsou v uvedené matici A uvedeny odpovídající činnosti dozoru, které mají odstupňovaný charakter:

- úroveň kontaktu s provozovatelem - od běžného jednání inspektora - rezidenta s provozovatelem (kat I) až po jednání vedení dozoru s vedením elektrárenské společnosti (kat. V)

- požadavky na provozovatele - od přijetí nápravných opatření navržených provozovatelem (kat I) až po hodnocení a schválení plánu nápravných opatření předložených oficiálně dozoru (kat. IV)

- inspekční činnost dozoru - od uplatňování základního inspekčního programu (kat. I) po vyslání inspekčních týmů zaměřených na oblast, kde byla bezpečnost snížena (kat. IV)

- schvalovací proces - od žádné akce (kat. I) až po změnu nebo odejmutí souhlasu (kat. V).

Značně se změní též frekvence hodnocení bezpečnosti státním dozorem. Zatímco systém SALP, který bude zrušen, měl hodnotící frekvenci značně dlouhou (12 - 24 měsíců), nový systém bude využívat hodnocení kontinuální, které má zajistit průběžnou znalost o bezpečnosti provozu na základě inspekcí a čtvrtletních zpráv, se kterým budou všechny informační zdroje integrovány a pomocí výše uvedených postupů (SDP, AM) budou určeny akce dozorného orgánu. Devět bloků, které jsou součástí 6ti měsíčního pilotního projektu pro ověření nového systému hodnocení bezpečnosti provozu bude dodávat potřebné informace každý měsíc a pro vytvoření situace pro hodnocení trendů různých ZK a PI dodají rovněž dostupné informace zpětně od 2. čtvrtletí 1997.

Podrobnější informace o novém systému NRC pro hodnocení bezpečnosti provozu lze nalézt v dokumentu NRC (SECY-99-007A) a NEI (NEI 99-02).

 

Informace o 3. mezinárodní konferenci

O urychlovači řízených transmutačních technologiích a jejich aplikacích ADTT&A'99

Ve dnech 7.-11. června 1999 se v Konferenčním centru Floret v Průhonicích u Prahy sešla v pořadí již 3. mezinárodní konference o urychlovači řízených transmutačních technologiích a jejich aplikacích, která se stala velmi dobře známou pod zkratkou ADTT&A'99. Konference se uskutečnila, aby poskytla mezinárodní vědecké a technické fórum pro vytvoření celosvětového přehledu o současném stavu znalostí v tomto novém odvětvi technologie, dávajícím naději, že bude vyřešen kritický problém současné jaderné energetiky a sice problém konečného řešení jaderného odpadu nebo chceme-li vyhořelého paliva ze současných jaderných elektráren

První dvě konference v této řadě které se konaly v Las Vegas ve státě Nevada v USA v červenci 1994 a v Kalmaru ve Švédsku v červnu 1996, zahájily proces značného urychlení a rozšíření mnohonárodního a možno říci i dokonce celosvětového úsilí v této oblasti, které bylo původně omezeno pouze na několik laboratoří jaderných supervelmocí. Silná odezva na toto poselství byla potvrzena poměrně vysokou mírou zájmu o účast na 3. konferenci v této řadě (registrováno více než 200 účastníků a přijato více než 100 referátů), jejíž organizace byla svěřena České republice, konkrétně národnímu konsorciu Transmutace, tvořenému čtyřmi předními českými institucemi pracujícími v oblasti jaderného výzkumu a vývoje jaderně energetických technologií. Jedná se o Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., ŠKODA Jaderné strojírenství a.s. Plzeň, Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR v Řeži a Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze.

Zaměření a náplň konference pokrývaly široký okruh problémů, které souvisejí se současným stavem řešení dané problematiky. Tématika konference byla rozdělena do celkem dvanácti následujících sekcí:

A. Strategie konce jaderného palivového cyklu.

B. Národní a ústavní výzkumně-vývojové programy a existující spolupráce.

C. Činnosti ve sběru a zkvalitnění souborů základních jaderných dat

D. Technické aspekty urychlovačové části technologie.

E. Terče pro urychlovačem řízené transmutační technologie.

F. Technické aspekty podkritického reaktoru.

G. Přepracování paliva založené na tradiční a pokročilé technologii.

H. Konstrukční materiály, vývoj a testování.

I. Bezpečnostní aspekty urychlovačem řízených transmutačních technologií.

J. Otázky nešíření jaderných materiálů a politické aspekty.

K. Ekonomické aspekty uzavřeného jaderného palivového cyklu.

L. Práce s veřejností.

Tyto tématické okruhy byly pokryty přednáškami na celkem sedmi zasedáních (tři z nich byla plenární zasedání a čtyři byla rozčleněna do tří paralelních sekcí) a dvou posterových sekcích. Kompletní informace o konání konference, jejím průběhu, účastnících, referátech, závěrečné diskusi, ale i doprovodném kulturním programu, byla také vydána jako sborník konference v podobě kompaktního disku, který obdrželi všichni registrovaní účastníci konference, ale která je také dostupná na Internetové adrese http://www.fjfi.cvut.cz/con_adtt99.

Závěrem lze jen konstatovat, že konference přispěla významnou měrou nejen k vývoji urychlovačem řízených transmutačních technologií a jejich aplikací, ale zejména k urychlení jejich využití při řešení klíčového problému současné a budoucí éry jaderné energetiky - minimalizace nároků na ukládání jaderného odpadu.

Ing. M. Hron, CSc.

ÚJV Řež a.s., předseda ADTT&A'99

 

 

 

 

Zpráva NNK (p)OUE(a)TS

(Nezávislé nekvalifikované komise pro odsíření uhelných elektráren a tvorbu sádrovce - dále jen komise)

Komise dospěla k následujícím závěrům:

1) Výroba sádrovce (nebo jak se jmenuje), provozovaná jako vedlejší produkt odsíření uhelných elektráren, se v současné době jeví jako ekonomicky velice riskantní, neboť podle našich nekvalifikovaných odhadů bude potřeba sádrovce do roku 2010 - 2015 zcela jistě klesat, v nejlepším případě stagnovat, eventuelně růst, ale to se nám nehodí do krámu, tak na to zapomeňte.

2) ČEZ zcela nezodpovědně investoval do odsíření uhelných elektráren nesmírné peníze, které s cynismem jemu vlastním vytahal z kapes daňových poplatníků. Provoz odsiřovacích zařízení je navíc energeticky velice náročný, čímž ČEZ zcela uměle zvyšuje spotřebu elektrické energie. Tím vzniká potřeba stavby nových elektráren, které jsou ovšem rovněž vybaveny odsiřovacím zařízením, čímž dochází k neustálému růstu spotřeby a zvyšování ceny elektřiny.

3) Zcela logickým důsledkem výše uvedeného je zcela zřetelná ekologická zátěž vyvolaná odsiřovacím zařízením, neboť podle tzv. Kužvartova axiomu by

výše uvedené investice mohly být věnovány na jiné ekologické projekty.

4) Komise zcela zásadně odmítá tvrzení, že výroba sádrovce je nutným předpokladem pro výrobu trpaslíků jako tradičního vývozního českého artiklu (na který si navíc svět už zvykl) a to z následujících důvodů:

- při nadprodukci trpaslíků je zvěrstvem je vyvážet, protože jsou to naši trpaslíci a vždy byli součástí našich luhů a hájů, případně luhů a hájů spřízněného Německa a Rakouska

- protože odsiřovací zařízení jsou státem dotována (nebo to komise aspoň tvrdí) a tato dotace se promítá do cen trpaslíků, mohl by se jejich vývoz stát vážnou překážkou pro přijetí ČR do EU

- není vyjasněna otázka likvidace přestárlých trpaslíků, kteří jsou navíc natřeni jedovatými barvami a dlouhodobé skladování vysloužilých trpaslíků do doby než se sami rozpadnou představuje zcela nepřijatelnou zátěž pro další generace.

5) Komise konstatuje, že všichni její členové, podobně jako část členů tzv.mezinárodní Temelínské komise, jsou zcela nezávislí na informacích o komisí zkoumané problematice, čímž ovšem jakákoliv podobnost těchto komisí končí. Závěry NKK(p) byly přijaty jednohlasně (přesněji dvojhlasně, neboť komise byla dvoučlenná).

6) Zpráva byla prohlášena za zcela důvěrnou, aby byla OUE(a)TS zajištěna co nejrychlejší distribuce u nás i v zahraničí. Ze stejných důvodů nebyla oficiálně předána médiím. Z úplně stejných důvodů byla rozesílána E-mailem na soukromé adresy. Zpráva byla vypracována bez jakýchkoliv nároků na úhradu vynaložených nákladů. Svoji útratu si každý platil sám

.

 

Výroční konference Slovenské nukleární společnosti

Ing. R. Vespalec

Ústřední dojem - SNUS je vnitřně konzolidovaná společnost, která požívá vážnost u slovenských podniků a institucí.

Konference se konala ve dnech 21. a 22. října 1999 v Časté-Papierničke, v účelovém zařízení Slovenské národní rady (bude tam i NUSIM 2000). SNUS má 319 individuálních a 24 kolektivních členů. Nepočítal jsem počet účastníků, ale sál pro 130 lidí byl zaplněn zhruba ze dvou třetin. Další, pro poměry v ČR zcela nepředstavitelná, věc byla účast vrcholných představitelů všech důležitých institucí :

Omluvili se zástupci Ministerstva a Výboru pro životní prostředí. Silná účast byla z vysokých škol.

Předseda SNUS Jiří Suchomel zhodnotil akce za poslední rok (SNUS pořádá své konference skutečně každý rok). Z obšírné informace bych vyzvednul hlavně ty věci, kde nám se tolik nedaří. SNUS kontaktoval vedoucího slovenské delegace pro COOP 5 (5. konference o životním prostředí v Bonnu - říjen/listopad 1999), ale ten samozřejmě neslíbil zdůraznit přínos JE pro snížení emisí CO2. Po první dobré zkušenosti chystá SNUS druhý kulatý stůl s veřejností i odpůrci JE, který bude moderovat zástupce Strany Zelených. Společnost má dobré a četné kontakty s učiteli i studenty středních škol, kterým poskytuje i informační materiály včetně tiskovin a videa. Již tradicí se stává ocenění objektivně píšících novinářů. Na konferenci byla také vytvořena Sekce seniorů. Velmi aktivní jsou Mladá generace a WIN.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavá byla úvaha předsedy o propagační činnosti a způsobech argumentace. Stručně shrnuto jde o to, že naše argumentace je příliš technokratická a statistická. Měli bychom se ale vcítit do způsobu myšlení našich oponentů a snažit se víc argumentovat v jejich stylu, samozřejmě nikoliv neseriozně a demagogicky, ale méně operovat s matematikou a snažit se vytěžit z používání jejich terminologie a jejich řazení souvislostí. Jistě to stojí za zamyšlení. V každém případě se velice osvědčuje zapojovat do diskusí s veřejností více ženy, ty jsou už svým přístupem k životu méně nedůvěryhodné a je to v celosvětovém měřítku jeden z programových cílů WIN. V diskusi mě také předsedkyně WIN Slovenska paní Petrášová požádala o zprostředkování kontaktu na české WIN.

Po obědě byl seriál referátů o stavu a perspektivách JE na Slovensku. Samozřejmě se hodně mluvilo o JE Mochovce a JE V1 Bohunice. Zajímavá byla přednáška a film paní Carnino o zapojení žen v jaderné technice.

V pátek 22. října byla celodenní konference WIN Slovenska. V pátek také proběhlo zasedání koordinačního výboru ČNS-SNUS. Projednali jsme přípravu NUSIM 2000 a padly návrhy dalších možných společných akcí v roce 2000. Oboustranně jsme konstatovali, že by bylo dobré snažit se víc proniknout na stránky New European Worldscan a vůbec víc o sobě dávat vědět v zahraničí. Obě společnosti vidí jako jeden ze svých nejdůležitějších úkolů působení na veřejnost a především na mladé lidi na středních a vysokých školách. Obě už mají v tomto ohledu dobré zkušenosti, ale je třeba této oblasti věnovat maximální úsilí a jednou z možných cest je i větší zapojení žen.