Charakteristika, základní údaje

Český spolek pro péči o životní prostředí (dále jen „ČSPŽP“ nebo „Spolek“)

ČSPŽP  je samosprávná, dobrovolná, nepolitická, nezisková vědeckotechnická organizace.  

 Ustaven byl v roce 2004.  Registrován byl  MV dne 18.5.2004 pod č.j. VS/1 – 1/57 412/04 – R.
Zapsán je u Městského soudu V Praze pod spisovou značkou L. 14709 zápisem ze dne 1.1.2014
IČO: 266 66 294    DIČ: CZ26666294
bankovní spojení: 35 – 5604130247 / 0100

Spolek je členskou organizací  Českého svazu vědeckotechnických společností, v jehož budově v Praze 1, na Novotného lávce 5,  sídlí jeho sekretariát . Působí na celém území České republiky.

Poslání:

Základním posláním je podporovat poznávání a prosazování environmentálních souvislostí udržitelného rozvoje vědeckotechnickými, informačními a vzdělávacími činnostmi zejména pro potřeby ekonomických sektorů a pro oblast veřejné správy.

Cíl:
Přínos ke zdůraznění péče o životní prostředí prostřednictvím informační, konzultační  a vzdělávací činnosti pro potřeby praxe veřejné správy, odborné i laické veřejnosti  i .

Činnost:

Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně životního prostředí a uspokojení společných zájmů a naplňování  jeho poslání. Je zaměřena na environmentální vzdělávání  odborné i laické veřejnosti, na vědeckotechnickou činnost (např. poradenství, posuzování) a na spolupráci s orgány veřejné správy, školami, vědeckotechnickými pracovišti i dalšími institucemi a organizacemi působícími v České republice  i v zahraničí v péči o životní prostředí
Zaměřena je na 5 základních oblastí:

 • vzdělávání (přednášky, kurzy, semináře, konference, diskuze, výměna informací, stáže, setkávání odborníků s veřejností, zabývající se ochranou životního prostředí, exkurze ap.)
 • publikování¨(sborníky, odborné texty, výchovné programy)
 • spolupráce (s orgány veřejné správy, školami, vědeckotechnickými pracovišti a dalšími organizacemi působícími v České republice)
 • mezinárodní spolupráce se zahraničními společnostmi a organizacemi (s cílem spolupráce a výměny informací, znalostí a zkušeností) – především členství v Evropské federaci společností, sdružujících odborníky na problematiku životního prostředí (ENEP).

Organizační struktura ČSPŽP:
Orgány spolku
jsou:  – členská schůze, výbor a jeho předseda, kontrolní komise
Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Svolávána je nejméně jednou ročně. Jednou za dva roky volí členy výboru a revizní komise.

Výbor je nejvyšší řídící a výkonný orgán spolku mezi zasedáním členské schůze . Tvoří jej sedm členů volených členskou schůzí na dva roky. Ze svého středu volí předsednictvo tvořené předsedou, dvěmi místopředsedy a hospodářem (funkce místopředsedy a hospodáře může být kumulovaná). Členové výboru se schází zpravidla jednou měsíčně.

Současné  složení výboru :                                                               
předseda: Ing. Jan  Jarolím

místopředsedkyně: RNDr. Vlastimila Mikulová,

MUDr. Magdalena Zimová CSc.

členové: Ing. Libuše Deylová, Ing. Milena Roudná, CSc., Ing. Tomáš Řezníček, Ing. Petr Vučka, ( Ing. Stanislav Štýs DrSc.)

Kontrolní komise je nezávislým kontrolním orgánem Spolku. Má tři členy volené valnou hromadou na dva roky. Ze svého středu volí předsedu a jeho zástupce. V případě potřeby svolává předseda schůzku komise.  Nejméně jeden člen RK se pravidelně účastní schůzek výboru, na kterých má poradní hlas.

Současné složení kontrolní komise:

Ing. Jaroslav Bezděk CSc. – předseda, Ing. Libuše Benešová, CSc.,  Ing. Věra Sigmundová (RNDr. Danuše Kvasničková CSc.)

 Sídlo, poštovní adresa :   Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1                                                                 

Spojení:  elektronická adresa: spolekzp@csvts.cz ,

               sekretariát:  : telefon: pevná linka – 221 082 365,  mobil:  Mikulová 603511977.

 webové stránky: www.csvts.cz/cspzp
bankovní spojení: 35 – 5604130247 /0100

 

Členství v ČSPŽP   

Výhody:

 • slevy vložného na akcích, pořádaných Spolkem.
 • získávání a navazování odborných kontaktů v rámci ČR i členských organizací ENEP
 • aktuální informovanost o odborných akcích pořádaných Spolkem i o odborných akcích v Evropě
 • získávání informací o významném dění v oblasti péče o  životního prostředí
  v Evropské unii
 • možnost zařazení do Evropské sítě odborníků zabývajících  životním prostředím a využívání vyplývajících výhod

Členská základna:

Členem Českého spolku pro životní prostředí se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti a státní  příslušnosti

Členem spolku se může stát také právnická osoba (tzv. skupinový člen).

Členy jsou různě zaměření odborníci, zabývající se vědeckotechnickou, řídící, poradenskou, vzdělávací,  výkonnou i výrobní činnosti v rámci péče o životní prostředí. Členy se mohou stát i jednotlivci, případně organizace ze zahraničí – především ze Slovenska.

Členské příspěvky:
O výši členských příspěvků rozhoduje členská schůze. V současné době je výše členských příspěvků následující:
jednotlivci: plný č.p.:       500,-Kč ročně
snížený č.p.:                     100,- Kč ročně (nevýdělečně činní, důchodci, ženy v domácnosti, studenti)
skupinový člen:            1 000,- Kč ročně

Přihlášky ke členství v ČSPŽP (v příloze)

 

EnviWeb – odborný portál pro životní prostředí
ČNV ONK – Český národní výbor pro omezování nebezpečí katastrof