VALNÉ HROMADY

Zpráva za rok 2010ZápisPozvánka vol VH 2011_usn.

2015 (volební)

kandidátka, Pozvánka volební členské schůze2015 Zápis 2015 Zpráva revizní komise ČSPŽP za r 2014

2014

pozvánka

Usnesení
Zápis
Zápis_RK 

 

 

2013 (volební)

Zápis z VH ČSPPŽP_27 6 2013

Usnesení

Výbor zvolený VH 2013

Finanční přehled

Informace o činnosti 2012

2012

Usnesení

valné hromady Českého spolku pro péči o životní prostředí

konané dne 21.6.2012 v Praze

Valná hromada schvaluje

  1. zprávu o činnosti ČSPŽP v roce 2011
  2. zprávu o hospodaření ČSPŽP v roce 2011 a rozpočet na rok 2012.

Valná hromada bere na vědomí

  1. zprávu revizní komise o hospodaření ČSPŽP v roce 2011
  2. rámcový návrh programu ČSPŽP na rok 2012
  3. informaci výboru ČSPŽP o spolupráci s ENEP.

Valná hromada ukládá výboru ČSPŽP

1. aktivně se účastnit diskuse ENEP o možnostech akreditace environmentálních odborníků a na VH ENEP podporovat jednodušší formu neregulované akreditace.

2. neprodleně vyřešit problém odměňování administrativních prací sekretariátu ČSPŽP za období leden – prosinec 2012.

V Praze 21.6.2012 Návrhová komise:

MUDr. M. Zimová, CSc.

RNDr. V. Mikulová

Ing. J. Mikoláš, CSc.

 

ZÁPIS

z valné hromady Českého spolku pro péči o životní prostředí,

konané dne 21.června 2012 od 13,30 hod. v Praze 1, Novotného lávka č.5.

_________________________________________________________________

Přítomni: Dle prezenční listiny

Před zahájením jednání přednesl Mikoláš příspěvek o akreditaci environmentálních odborníků – ENEP. Doporučil přihlásit se k jednodušší variantě akreditace.

Do návrhové komise VH byli zvoleni Mikulová, Zimová a Mikoláš.

Zapisovatelem byl zvolen Bezděk.

Předseda Jarolím se telefonicky omluvil vzhledem k neodkladnému pracovnímu jednání.

Jednání VH tedy zahájila a řídila místopředsedkyně Deylová.

Přednesla též zprávu o činnosti ČSPŽP v roce 2011 a výhled do budoucna.Uspořádané akce byly hodnoceny účastníky seminářů pozitivně a v tomto trendu bude ČSPŽP pokračovat i v dalším období.

Finanční zprávu za rok 2011 a výhled do roku 2012 přednesla Deylová. Uplynulý rok vykazuje příznivé ekonomické výsledky, tento trend bude nutno udržet i v letošním roce.

Zprávu revizní komise přednesl Bezděk. RK konstatuje, že s finančními prostředky Spolku bylo nakládáno zodpovědně a hospodárně.

Diskuze se zaměřila na posouzení jednotlivých akcí v roce 2011 a na přípravu všech akcí

v letošním a příštím roce. Mimo seminářů mají velmi dobrou úroveň kabinety odpadů, kde se projednávají nejdůležitější otázky odpadového hospodářství.

Na závěr valné hromady přednesl Mikoláš usnesení, které bylo všemi účastníky schváleno.

Usnesení tvoří přílohu tohoto zápisu.

Zapsal Bezděk, 21.6.2012.

Usnesení

valné hromady Českého spolku pro péči o životní prostředí

konané dne 21.6.2012 v Praze

Valná hromada schvaluje

  1. zprávu o činnosti ČSPŽP v roce 2011
  2. zprávu o hospodaření ČSPŽP v roce 2011 a rozpočet na rok 2012.

Valná hromada bere na vědomí

  1. zprávu revizní komise o hospodaření ČSPŽP v roce 2011
  2. rámcový návrh programu ČSPŽP na rok 2012
  3. informaci výboru ČSPŽP o spolupráci s ENEP.

Valná hromada ukládá výboru ČSPŽP

1. aktivně se účastnit diskuse ENEP o možnostech akreditace environmentálních odborníků a na VH ENEP podporovat jednodušší formu neregulované akreditace.

2. neprodleně vyřešit problém odměňování administrativních prací sekretariátu ČSPŽP za období leden – prosinec 2012.

V Praze 21.6.2012 Návrhová komise:

MUDr. M. Zimová, CSc.

RNDr. V. Mikulová

Ing. J. Mikoláš, CSc.

1. Zpráva o činnosti ČSPŽP v roce 2011

Český spolek pro péči o životní prostředí úspěšně pokračoval i v roce 2011 ve své hlavní činnosti – informování a vzdělávání odborné veřejnosti včetně studentů..

Uspořádal  celkem 10 odborných  akcí – z toho 7 seminářů a 3 tradiční kabinety odpadů  Přednášející posluchači (bylo jich celkem 312, z toho 258 platících) oce|ňovali, tak jako v minulosti, aktuálnost a odbornou úroveň všech našich akcí.

Tradičně se i loňského roku věnoval závažné, rozsáhlé problematice odpadů. Byly to jednak 3 semináře, jednak 3 kabinety odpadů.

Semináře byly věnovány problematice nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení. První  z nich (v pořadí již 6.), odborně zabezpečený RNDr. Danielou Žádníkovou KHES Brno) se uskutečnil v Brně. Pražský 7. seminář tohoto zaměření, tentokráte věnovaný především odpadům z ústavů sociální péče a domovů důchodců byl rozšířen i o problematiku nakládání s kuchyňskými odpady. Paní MUDr. Magda Zimová (SZÚ Praha) jej odborně tak dobře zajistila, že si odborná veřejnost vynutila jeho opakování (8.sem.) na podzim v Olomouci. Požadavek na další opakování nebyl vyslyšen.

Kabinety odpadů, již po léta vedené paní RNDr. Vlastou Mikulovou (ČZU) , byly věnovány – tak jako vždy – současným otázkám odpadového hospodářství. Velm dobře byl účastníky přijati kabinet, netradične věnovaný 20. letým zkušenostem ČIŽP. Účastníci požadovali uskutečnění obdobné akce, rozšířené na zkušenosti všech odborů ČIŽP.

3 semináře (v pořadí již 7.,8. a 9.) byly  věnovány biologické bezpečnosti. Tradičně se konaly v rámci projektu MŽP/GEF- UNEP pod odborným vedením Ing. Mileny Roudné, CSc. (MŽP). Odbornou veřejnost postupně informujeme o dílčích výsledcích projektu již od roku 2005, což svědčí o úspěšnosti o ocenění této řady seminářů jak vedením projektu , tak i odbornou veřejností.

Uskutečněn byl rovněž inovativní seminář „Osvětlování“ , uspořádaný ve spolupráci se Stavební fakultu VUT Brno . Byl velice dobře přijat odbornou veřejností.

Počet  účastníků odborných akcí je – vzdor jejich vysoké odborné úrovni – bohužel nepříznivě ovlivněn současnými podmínkami . Je to především upadající zájem odborné veřejnosti o účast na odborných akcích, o vzájemné setkávání a výměnu zkušeností (nejen oficielní, ale i v kuloárech) z velké části způsobený vzrůstající možností využívání elektronických medií i přímého styku se zahraničními odborníky. Dalším důvodem je snaha snížit finanční náklady možných účastníků odborných setkání.

Přípravu všech akcí, jejich obsahovou náplň, přednášející odborníky a konzultace s nimi i s případnými spolupracujícími organizacemi zajišťovali dborní garanti akcí, s přispěním organizačních garantů.

Koncepční činnost, vycházející z návrhů jednotlivých členů, případně z požadavků veřejné správy, či dalšch organizací diskutoval výbor i RK Spolku, který  rozhodoval o řešení aktuálních úkolů na svých pravidelných schůzích ( 1 x měsíčně ). Podle potřeby se mimořádně scházel a pracoval na nich i užší tým. V mezidobí se dílčí porady se uskutečňovaly operativně e-poštou či telefonicky. Členové revizní komise se rovněž pravidelně aktivně účastnili schůzí výboru.

Rovněž je třeba se zmínit o pokračujícím členství ČSPŽP v Evropské federaci společností, sdružujících odborníky v životním prostředí – EFAEP/ENEP. O jeho významu jsme již vícekráte zmiňovali. V průběhu roku 2011 se delegátka výboru na valných hromáždění ENEP (konaných 2x rpčně) zúčastníl 2 zajímavých seminářů Jeden se zabýval problematikou t.zv. „uhlíkaté stopy“ lidské činnosti – jednak různými způsoby zjišt´ování „udržitelnosti“výrobků., jednak přístupem 3 různých firem ke snižování nepříznivých dopadů svých výrobků na životní prostředí a odpovídající snížení materiálových i finančních nákladů a tím i ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Druhý seminář byl zaměřen na zajištění odolnosti měst, vůči klimatickým změnám i přírodním katastrofám. Kromě bezplatné účasti na seminářích byla umožněna i návštěva nizozemské výstavy technologií pro životní prostředí V rámci ENEP pracuje řada odborných skupin – ČSPŽP však stejně, jako některé další členské organizace, se z finančních důvodů bohužel nemůže jejich zajímavé činnosti účastnit.

Významnou akcí byla v roce 2011 i květnová volební valná hromada.
Byl zvolen nový výbor Spolku akontrolní komise.
Skutečnost, že většina členů výboru i revizní komise byla zvolena již po vícekráté svědčí o uznání jejich dobré práce členstvem.

Kontrola usnesení volební valné hromady:
–  rozhodnout  o rozdělení funkcí ve výboru a RK do 10.6.2011. SPLNĚNO                                                                                                                                              – zabývat se doporučeními revizní komise ke zlepšení ekonomické situace ČSPŽP, především možností zvýšení členských příspěvků
skupinových členů 0a případně i vložného na odborných akcích  ČSPŽP. Vzhledem k současné ekonomické situaci v ČR    NESPLNĚNO                 – částečně hradit administrativní práce  spojené se zajišťováním činnosti ČSPŽP v r. 2011 ve stejném rozsahu a formě jako v r. 2010                         (5.000 Kč/měs. po dobu 10 měs. v kalendářnímroce). SPLNĚNO
-hledat  cesty k  podpoře činnosti ČSPŽP jak prostřednictvím dotačních fondů státní správy, tak i spluprací se soukromým sektorem
i nabídkou možnosti představení firem i jejich produktů na akcích pořádaných Spolkem .Částečně SPLNĚNO

Členové výboru i revizní komise pracovali, tak jako v předchozích letech, i v roce 2011 intenzivně a obětavě- čímž se zasloužili o dobré jméno Českého spolku pro péči o životní prostředí. Je to tím významnější, že členové výboru i revizní komise (s vyjímkou Deylové) kloubí svou činnost v rámci ČSPŽP se svým pravidelným, náročným zaměstnáním i s řadou dalších významnýchčinností, povinností i zájmů.

Zpráva revizní komise o kontrole hospodaření v r. 2011:

Datum konání revize: 14. května 2012
Místo: místnost Spolku, Novotného lávka 5, Praha 1
Účast:
Všichni členové revizní komise – dále jenRK – (Ing. J. Konečný telefonicky) a za výbor Ing. L. Deylová
Revizní komisi (dále jen RK) byly předloženy následující podklady, které jsou trvale k dispozici v sekretariátu:
– Daňová evidence za rok 2011
– Evidence výdajových položek
– Finanční přehled hospodaření

Byly ověřeny součty jednotlivých výdajů v daňové evidenci a přehledu výdajů. RK rovněž namátkově prověřila  řádné vedení evidence položek.

Aktiva  1.1.2011:                   138 068,00 Kč
Příjmy v r.2011 :                    622 908,50 Kč
Výdaje v r.2011 :                   467 396,00 Kč
Pasiva (výpůjčka):                   20 000,00 Kč
Aktiva celkem 31.1.2011:  313  580,50 Kč

 

RK neshledala v hospodaření ČSPŽP (dále jen Spolek) nesrovnalosti ani účetní neshody. Doklady o příjmech a vydáních jsou systematicky vedeny a uspořádány.
RK oceňuje rozhodnutí výboru uzavřít dohodu o splacení dluhu Spolku Ing.J.Jarolímovi s předpokládaným ukončením k 31.3.2013.
RK konstatuje, že s finančními prostředky Spolku bylo nakládáno zodpovědně a hospodárně.
RK doporučuje valné hromadě Spolku konané dne 21.6.2012 schválit zprávu o hospodaření Spolku za r.2011.

Podpisy členů RK v.r.

 

2011 (volební)