AKTUALITY

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ČESKÉHO SPOLKU PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

NAŠE AKCE V ROCE 2018

 

22 února. 2018- (změna původního termínu 13.11.2017)

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na  odborný seminář ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, který se uskuteční ve čtvrtek 22. 2 2018 v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

Seminář je zaměřen na problematiku čistírenství a je zejména určen pro pracovníky ve veřejné správě i podnikové sféře v oblasti životním prostředí a pro vodohospodáře.

Program,  kde uznávaní odborníci přednesou své příspěvky je s navazující diskusi:

9,30 – 10,00    Registrace účastníků

 

10:00               Zahájení semináře

Ing. Libuše Benešová CSc, ČSPŽP

 

10:05               Centrální nebo decentrální řešení ČOV

Ing. Karel Plotěný,  jednatel ASIO Brno

 

10:45              Vliv urbanizace na vodní toky

Prof. Dana Komínková  PhD , ČZU FŽP

 

11:30              Chování dosazovacích nádrží – měření vs. matematický model

Prof. Jaroslav Pollert  PhD., ČVUT FS

 

12:15              Přestávka na občerstvení

 

13:00             Membránové procesy v čištění odpadních vod

Ing. Radek Vojtěchovský,  ENVI-PUR, s.r.o.

 

  13:30             Mikrobiologická kontaminace kalu ČOV

                        Ing. Ladislava Matějů, Státní zdravotní ústav Praha

 

14:00              ÚVČOV Praha – historie, současnost a budoucnost odstraňování dusíku

                        Ing. Martin Srb, Pražské vodovody a kanalizace  a.s.

 

14:30              Diskuse a závěr semináře

 

Odborné a organizační zajištění: Ing. Libuše Benešová CSc., Ing. Věra Sigmundová

sekretariát ČSPŽP,: RNDr. Vlastimila Mikulová

Tel.č.: 603511977, e-mail: spolekzp@csvts.cz

 

 

 

NAŠE AKCE V ROCE 2017

 

14. září 2017

Český spolek pro péči o životní prostředí při ČSVTS ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí

si Vás dovoluje pozvat na seminář s diskusí

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), včetně výkladu o aktuálních změnách zákonů

ve čtvrtek 14. 9. 2017

v budově MŽP, Praha 10, Vršovická 10, zas. mistn. č. 900

Přednáší: JUDr. Libor Dvořák, Ph.D., ředitel odboru legislativního MŽP

Odborné a organizační zajištění: RNDr. Vlastimila Mikulová ČSPŽP,

Tel.č.: 603511977, e-mail: spolekzp@csvts.cz

 

Cílem semináře je seznámit účastníky se zásadními změnami v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, tj. s právě vyšlou novelou stavebního zákona  pod č. 225/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018, která zavádí zcela nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí) a s tzv. transpoziční novelou zákona o posouzením vlivů na životní prostředí (EIA),  která provádí další podstatné změny , např. ve věci platnosti stanoviska EIA.

 

pozvánka seminář EIA 14.9.17

 

 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

8. června 2017

Český spolek pro péči o životní prostředí při ČSVTS si vás dovoluje pozvat na

seminář

BIOLOGICKÁ ROZMANITOST A ZMĚNA KLIMATU 

 

 ve čtvrtek 8.6.2017

v budově  ČSVTS, Praha1 Novotného lávka 5 (vedle Karlova mostu)

 

Odborný garant: Ing. Milena Roudná, ČSPŽP

E-mail: milena.roudna@seznam.cz, spolekzp@csvts.cz
Telefon: 724 911 879 ; 2 210 85 365, 603511977
Organizační garant: RNDr. Vlastimila Mikulová, ČSPŽP

Telefon: 221 082 365, 603511977, e-mail:spolekzp@csvts.cz

 

Seminář je věnovaný aktuálním otázkám životního prostředí, se zvláštním zaměřením na změnu klimatu, vliv na biologickou rozmanitost, přijatá opatření a legislativní ochranu v ČR. Na daná témata přednesou příspěvky vedoucí a odborní pracovníci Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

PROGRAM 

 

,30 – 10         Registrace účastníků

10,00               Zahájení semináře

Ing. Jan Jarolím, předseda ČSPŽP

10,15               Adaptace na změnu klimatu v České republice

RNDr. Jakub Horecký, PhD., odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí

11,00               Novela zákona o ochraně přírody a krajiny

RNDr. Alena Vopálková, ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí

12,00               Přestávka na občerstvení

12,30               Právní úprava nakládání s geneticky modifikovanými organismy

Ing. Zuzana Doubková, vedoucí oddělení geneticky modifikovaných organismů, Ministerstvo životního prostředí

13,15               Monitoring a hodnocení stavu druhů a biotopů v České republice

                        Mgr. Karel Chobot, PhD., ředitel odboru monitoringu biodiverzity,

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

14,00               Změna klimatu a biologická rozmanitost

Ing. Milena Roudná, CSc., Český spolek pro péči o životní prostředí

14,30               Diskuse a závěr semináře


Přihláška zde:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18. května  2017

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční seminář, který pořádá

Český národní výbor pro omezování následků katastrof  a Český spolek pro péči o životní prostředí ve spolupráci s Radnicí MČ Praha 9

v rámci cyklu „Prevence katastrof – ochrana obyvatel a životního prostředí“

Seminář

SUCHO A POVODNĚ JAKO KRIZOVÉ SITUACE VÝSTRAHY, RYCHLÁ REAKCE, KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

 se koná pod záštitou

ministra zemědělství, Mariana Jurečky    a

ministra životního prostředí, Richarda Brabce

Seminář je zaměřen na zvýšení připravenosti na sucho i povodně a adekvátní reakci na tyto krizové situace s využitím všech dostupných informací a prostředků tak, aby ztráty na životech a majetku byly co nejmenší.

Program semináře se soustředí na aktuální situace – ukáže, jak vznikají předpovědi a odstupňované výstrahy na sucho a povodně (včetně přívalových), jak se šíří, jak jim rozumět a co po jejich obdržení dělat, kde je najdeme (weby, šíření po linii ČHMÚ – HZS – obce), jaká je činnost důležitých složek krizového řízení a IZS. Vše navazuje na stav plnění Usnesení vlády č. 620/2015 – zejména část, která se týká operativních opatření, přípravy operačních plánů pro zvládání sucha a také povodňových plánů na základě platných a připravovaných metodických pokynů MŽP a MZe. Přínosem bude i informace o připravované novele Vodního zákona, která zahrne novou část o suchu.

Pozvánka ke stažení

http://www.csvts.cz/spolky/cspzp/wp-content/uploads/2017/04/Sucho-Povodne_jako_KrizoveSituace-_pozvanka-3.pdf

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/katastrofy/Udalosti.html

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25. dubna  2017

Dovolujeme si Vás pozvat  na aktuální seminář ČSPŽP ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Praha,  který se bude konat v úterý 25.dubna  2017  od 9:30 hod. ve velké posluchárně  budovy č.11, Státního zdravotního ústavu Praha.

Téma semináře: Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní a stravoven

Program semináře:

Současná rizika nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven

 MUDr. Magdalena Zimová, CSc., SZÚ

 Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady – právní rámec

Ing. Kristýna Husáková, MŽP odbor odpadů

 Nakládání s odpady ze společného stravování a odpady potravinářského průmyslu z pohledu Státní veterinární správy

MVDr. Radomír Belza, SVS Praha

 12.00 h.     Přestávka na občerstvení

 Hodnocení vstupů a výstupů zařízení pro zpracování biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven

 Ing. Ladislava Matějů SZU, Praha

 Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven z pohledu ČIŽP

 Ing. Veronika Jarolímová, ČIŽP Praha

 14.00 h.     Diskuse

 14.30 h.     Závěr

 

Odborný garant:

MUDr. Magdalena Zimová, SZÚ Praha/ČSPŽP

Organizační garant:

Ing. Anna Cidlinová, SZÚ Praha/ČSPŽP – tel.: 26708 2303, e-mail: anna.cidlinova@szu.cz

RNDr. Vlastimila Mikulová, FŽP/ČSPŽP – tel.: 221 082 365, 603511977, e-mail:spolekzp@csvts.cz

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14. března 2017

 

Dovolujeme si Vás pozvat  na významný seminář ČSPŽP ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Praha,  který se bude konat v úterý 14. března 2017  od 10,00 hod. ve velké posluchárně  budovy č.11, Státního zdravotního ústavu Praha.

 

Téma semináře: Nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární péče

 
Cílem semináře je seznámit účastníky s  „Metodikou pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení“. Doporučené postupy při nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče vycházející z platných i připravovaných právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství, zdravotnictví a z opatření POH ČR. Seminář přinese zkušenosti orgánů veřejné správy  o stavu nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče. Účastníci budou také seznámeni s novými technologiemi  nakládání s odpady, které minimalizují zdravotní a ekologická rizika  a  odpovídají principům oběhového hospodářství.

Seminář je určen pro široký okruh osob, které se zabývají problematikou nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče nebo při jejichž činnosti vzniká odpad, který vykazuje stejné vlastnosti a rizika.  Jde především o pracovníky zdravotnických zařízení a pracovníky, kteří poskytují veterinární péči, odpadové hospodáře, kontrolní orgány (ČIŽP, hygienickou službu), krajské úřady, ORP, zařízení sociálních služeb, pracovníky firem, které nakládají a přepravují  odpady ze zdravotní a veterinární péče apod.

 

Odborný garant:

MUDr. Magdalena Zimová, SZÚ Praha/ČSPŽP

Organizační garant:

Ing. Anna Cidlinová, SZU – tel.: 26708 2303, e-mail: anna.cidlinova@szu.cz

RNDr. Vlastimila Mikulová – tel.: 221 082 365,  e-mail:spolekzp@csvts.cz

Pozvánka ke stažení

 

 

 

 NAŠE  AKCE V ROCE  2016:

 • 1.prosince 2016 proběhne již 7. seminář cyklu „Prevence katastrof – ochrana obyvatelstva
  a životního prostředí“ –
  „Riziko katastrof a možnosti jeho snižování“
  proběhne
  ve čtvrtek, 1.prosince 2016 – jako obvykle v zasedací síni radnice Prahy 9 – Vysočany v Sokolovské ulici č. 324/14. Seminář spolupořádají, tak jako celý cyklus, ČSPŽP a ČNV ONK ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 9, tentokráte s podporou České podnikatelské pojišťovny ČPP.

pozvánka_riziko budoucí katastrofy

prihláška riziko budoucí katastrofy

–  Pravidelný Kabinet odpadů, tentokráte zaměřený na „Aktuální informace a diskuse k novelám vyhlášek zákona o odpadech“ úspěšně proběhlv úterý, 18. října 2016 odpoledne, jako obvykle v budově MŽP.
Diskusi uvedli: Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP a Ing. Bc. Jan Maršák Ph.D. Diskuse se za MŽP -odbor odpadů ,  dále zúčastnili: Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, Ing. Kristýna Husáková
a Ing. Gabriela Bulková.
Kabinet  připravila, jako pravidelně,  RNDr. Vlastimila Mikulová.

 

 

    –  Již 6.seminář cykluPrevence katatastrof-ochrana obyvatel a životního prostředí“:
SUCHO II – „Sucho jako reálná hrozba, bude chybět voda!“.
Proběhne ve čtvrtek 31. března 2016 od 9,00 hod. na radnici ÚMČ Prahy 9. – viz pozvánka s pihláškou.
V pozvánce je též uveden program tohoto závažného semináře.

 Pozv_Sucho II_31_3_2016

Sbornik abstrakt Sucho II final-docxSeminář_SUCHO_

SuchoII v tisku_112_kptSaitz                 Workshop Drought II (2)

Zaslání CD

  –  Seminář  „Ochrana přírody – aktuální programy a opatření“
  proběhne v pátek, 18. března 2016″ v budově ČSVTS v Praze 1 na Novotného lávce
od 9,30h. do 13,00 h. – viz. pozvánka s přihláškou.

Na semináři promluví:
paní Ing. Zuzana Doubková (MŽP) k novele zákona č.78 /2004 Sb. o nakládání s geneticky
modifikovanými organismy a genetickými produkty;
paní RNDr. Lenka Šoltýsová (AOPK) k programu a realizaci tzv. „domů přírody“ v ČR;
paní Ing. Milena Roudná, CSc. (ČSPŽP) k problematice památných a vzácných stromů
a jejich ochrany;
pan Ing. Jaroslav Dobrý, DrSc. (odborný konzultant) k problematice analýza a datování
letokruhů stromů a dřev.

_Přednáška_5FFFDobrý Letokruhy

Doubková novela zakona GMO

VTS_Stromy_vyznam a ochrana_ CSPZP_web

pozvánka

 1. – „Diskuze k novele zákona o ochraně ovzduší“ (sněmovnímu výtisku)
  se uskutečnila v pátek, 12.2.2016 v budově Ministerstva životního prostředí
  od 10,00 h.do cca 13,00 h.

Zaměřena byla především na kontrolu spalovacích systémů lokálních topenišť
a jejich funkce.
Úvod do diskuze přednesl JUDr. Libor Dvořák, ředitel legislativního odboru MŽP.
Přítomné seznámila s novelou Mgr. Pavla Bejčková (odbor legislativy MŽP) –
spoluautorka návrhu novely
K diskutoval i Mgr. Pavel Gadas, pracovník odboru ochrany ovzduší

Diskuze byla přivítána a velmi dobře hodnocena účastníky i pracovníky MŽP . Obě strany ji považují za velice přínosnou.