Akce 2017

14. září 2017

Český spolek pro péči o životní prostředí při ČSVTS ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí

si Vás dovoluje pozvat na seminář s diskusí

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), včetně výkladu o aktuálních změnách zákonů

ve čtvrtek 14. 9. 2017

v budově MŽP, Praha 10, Vršovická 10, zas. mistn. č. 900

Přednáší: JUDr. Libor Dvořák, Ph.D., ředitel odboru legislativního MŽP

Odborné a organizační zajištění: RNDr. Vlastimila Mikulová ČSPŽP,

Tel.č.: 603511977, e-mail: spolekzp@csvts.cz

 

Cílem semináře je seznámit účastníky se zásadními změnami v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, tj. s právě vyšlou novelou stavebního zákona  pod č. 225/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018, která zavádí zcela nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí) a s tzv. transpoziční novelou zákona o posouzením vlivů na životní prostředí (EIA),  která provádí další podstatné změny , např. ve věci platnosti stanoviska EIA.

 

pozvánka seminář EIA 14.9.17

 

 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

8. června 2017

Český spolek pro péči o životní prostředí při ČSVTS si vás dovoluje pozvat na

seminář

BIOLOGICKÁ ROZMANITOST A ZMĚNA KLIMATU 

 

 ve čtvrtek 8.6.2017

v budově  ČSVTS, Praha1 Novotného lávka 5 (vedle Karlova mostu)

 

Odborný garant: Ing. Milena Roudná, ČSPŽP

E-mail: milena.roudna@seznam.cz, spolekzp@csvts.cz
Telefon: 724 911 879 ; 2 210 85 365, 603511977
Organizační garant: RNDr. Vlastimila Mikulová, ČSPŽP

Telefon: 221 082 365, 603511977, e-mail:spolekzp@csvts.cz

 

Seminář je věnovaný aktuálním otázkám životního prostředí, se zvláštním zaměřením na změnu klimatu, vliv na biologickou rozmanitost, přijatá opatření a legislativní ochranu v ČR. Na daná témata přednesou příspěvky vedoucí a odborní pracovníci Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

PROGRAM 

 

,30 – 10         Registrace účastníků

10,00               Zahájení semináře

Ing. Jan Jarolím, předseda ČSPŽP

10,15               Adaptace na změnu klimatu v České republice

RNDr. Jakub Horecký, PhD., odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí

11,00               Novela zákona o ochraně přírody a krajiny

RNDr. Alena Vopálková, ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí

12,00               Přestávka na občerstvení

12,30               Právní úprava nakládání s geneticky modifikovanými organismy

Ing. Zuzana Doubková, vedoucí oddělení geneticky modifikovaných organismů, Ministerstvo životního prostředí

13,15               Monitoring a hodnocení stavu druhů a biotopů v České republice

                        Mgr. Karel Chobot, PhD., ředitel odboru monitoringu biodiverzity,

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

14,00               Změna klimatu a biologická rozmanitost

Ing. Milena Roudná, CSc., Český spolek pro péči o životní prostředí

14,30               Diskuse a závěr semináře


Přihláška zd

 

 

18. května  2017

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční seminář, který pořádá

Český národní výbor pro omezování následků katastrof  a Český spolek pro péči o životní prostředí ve spolupráci s Radnicí MČ Praha 9

v rámci cyklu „Prevence katastrof – ochrana obyvatel a životního prostředí“

Seminář

SUCHO A POVODNĚ JAKO KRIZOVÉ SITUACE VÝSTRAHY, RYCHLÁ REAKCE, KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

 se koná pod záštitou

ministra zemědělství, Mariana Jurečky    a

ministra životního prostředí, Richarda Brabce

Seminář je zaměřen na zvýšení připravenosti na sucho i povodně a adekvátní reakci na tyto krizové situace s využitím všech dostupných informací a prostředků tak, aby ztráty na životech a majetku byly co nejmenší.

Program semináře se soustředí na aktuální situace – ukáže, jak vznikají předpovědi a odstupňované výstrahy na sucho a povodně (včetně přívalových), jak se šíří, jak jim rozumět a co po jejich obdržení dělat, kde je najdeme (weby, šíření po linii ČHMÚ – HZS – obce), jaká je činnost důležitých složek krizového řízení a IZS. Vše navazuje na stav plnění Usnesení vlády č. 620/2015 – zejména část, která se týká operativních opatření, přípravy operačních plánů pro zvládání sucha a také povodňových plánů na základě platných a připravovaných metodických pokynů MŽP a MZe. Přínosem bude i informace o připravované novele Vodního zákona, která zahrne novou část o suchu.

Pozvánka ke stažení

http://www.csvts.cz/spolky/cspzp/wp-content/uploads/2017/04/Sucho-Povodne_jako_KrizoveSituace-_pozvanka-3.pdf

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/katastrofy/Udalosti.html

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

25. dubna  2017

 

Dovolujeme si Vás pozvat  na aktuální seminář ČSPŽP ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Praha,  který se bude konat v úterý 25.dubna  2017  od 9:30 hod. ve velké posluchárně  budovy č.11, Státního zdravotního ústavu Praha.

Téma semináře: Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní a stravoven

Program semináře:

Současná rizika nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven

MUDr. Magdalena Zimová, CSc., SZÚ

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady – právní rámec

Ing. Kristýna Husáková, MŽP odbor odpadů

 Nakládání s odpady ze společného stravování a odpady potravinářského průmyslu z pohledu Státní veterinární správy

MVDr. Radomír Belza, SVS Praha

12.00 h.     Přestávka na občerstvení

Hodnocení vstupů a výstupů zařízení pro zpracování biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven

 Ing. Ladislava Matějů SZU, Praha

 Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven z pohledu ČIŽP

 Ing. Veronika Jarolímová, ČIŽP Praha

14.00 h.     Diskuse

14.30 h.     Závěr

 

Odborný garant:

MUDr. Magdalena Zimová, SZÚ Praha/ČSPŽP

Organizační garant:

Ing. Anna Cidlinová, SZÚ Praha/ČSPŽP – tel.: 26708 2303, e-mail: anna.cidlinova@szu.cz

RNDr. Vlastimila Mikulová, FŽP/ČSPŽP – tel.: 221 082 365, 603511977, e-mail:spolekzp@csvts.cz

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14. března 2017

 

Dovolujeme si Vás pozvat  na významný seminář ČSPŽP ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Praha,  který se bude konat v úterý 14. března 2017  od 10,00 hod. ve velké posluchárně  budovy č.11, Státního zdravotního ústavu Praha.

 

Téma semináře: Nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární péče

 
Cílem semináře je seznámit účastníky s  „Metodikou pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení“. Doporučené postupy při nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče vycházející z platných i připravovaných právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství, zdravotnictví a z opatření POH ČR. Seminář přinese zkušenosti orgánů veřejné správy  o stavu nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče. Účastníci budou také seznámeni s novými technologiemi  nakládání s odpady, které minimalizují zdravotní a ekologická rizika  a  odpovídají principům oběhového hospodářství.

Seminář je určen pro široký okruh osob, které se zabývají problematikou nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče nebo při jejichž činnosti vzniká odpad, který vykazuje stejné vlastnosti a rizika.  Jde především o pracovníky zdravotnických zařízení a pracovníky, kteří poskytují veterinární péči, odpadové hospodáře, kontrolní orgány (ČIŽP, hygienickou službu), krajské úřady, ORP, zařízení sociálních služeb, pracovníky firem, které nakládají a přepravují  odpady ze zdravotní a veterinární péče apod.

 

Odborný garant:

MUDr. Magdalena Zimová, SZÚ Praha/ČSPŽP

Organizační garant:

Ing. Anna Cidlinová, SZU – tel.: 26708 2303, e-mail: anna.cidlinova@szu.cz

RNDr. Vlastimila Mikulová – tel.: 221 082 365,  e-mail:spolekzp@csvts.cz

Pozvánka ke stažení