Akce 2018

 

listopad  2018

Vážení přátelé ,

s potěšením si Vás dovolujeme pozvat na listopadový Kabinet odpadů, který se uskuteční

ve čtvrtek 8. 11. 2018 v Praze v budově MŽP, více v přiložené pozvánce.

Kabinet bude ve spolupráci s vedením odboru odpadů MŽP zaměřen na aktuální informace    a problémy odpadového hospodářství spojené s přípravou  legislativních změn s praktickým dopadem, zejména u komunálních odpadů.  Kabinet by měl spolu s diskusí přispět k vyjasnění a řešení některých otázek, které se i debatují z různých pohledů na úrovních parlamentní, komunální a v odborné sféře.

 Uvítáme Vaše diskusní podněty a otázky, které můžete v předstihu zaslat na email: spolekzp@csvts.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Pozvánka na Kabinetodpadů

 

Český spolek pro péči o životní prostředí

při Českém svazu vědeckotechnických společností

ve spolupráci s odborem odpadů Ministerstva životního prostředí

dovoluje si Vás pozvat na

tradiční  KABINET  ODPADŮ listopad  2018

 

Zaměření: Aktuální informace k řešení problémů v odpadovém hospodářství ČR

 

Úvod do diskuse:  Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů

Ing. Bc. Jan Maršák Ph.D., vedoucí oddělení koncepcí a technologií a

zástupce ředitele odboru odpadů

 

 

Termín a čas konání: čtvrtek 8. 11. 2018 od 13:30 hod. do 16:30 hod.

 

Místo konání:  Ministerstva životního prostředí ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10

                        zasedací místnost č. 900

 

Odborný garant kabinetů: RNDr. Vlastimila Mikulová

Organizační zajištění:       ČSPŽP  tel. č: 221 082 365; mob.: 603511977 ,

e-mail spolekzp@csvts.cz

 

 

 

Mediální partneři:

 

Enviweb                                                     Tretiruka

www.enviweb.cz                                         www.tretiruka.cz

 

 

PŘIHLÁŠKA NA KABINET ODPADŮ –  8. listopad  2018

 

Uzávěrka přihlášek: Přihlášky odesílejte nejlépe elektronickou poštou na adresu: spolekzp@csvts.cz, co nejdříve – omezená kapacita,  nejpozději  do 6. 11. 2018.

 

 

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………………………………

 

Organizace: ……………………………………………………………………………..

 

IČ: ……..

Adresa: …………………………………………….

 

e-mail: …………………………………………telefon: ……………………………….

Ochranu osobních údajů zabezpečujeme v souladu  s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679í  a ani vaše e-mailové adresy nebudou poskytovány třetí straně.

Vložné: členové ČSPŽP:      150,- Kč,

nečlenové ČSPŽP:  300,- Kč

studenti : zdarma

Z administrativních důvodů upřednostňujeme platbu bankovním převodem

hotově  jen po dohodě  – v den konání u prezence s příplatkem 50 Kč

 

ČSPŽP není plátcem DPH!

 

*Souhlasím se zasíláním informací o odborných akcích ČSPŽP na uvedenou  e-mailovou adresu

 

 

POTVRZENÍ  O  PLATBĚ

 

vložné …….Kč  bylo zaplaceno bankovním převodem na účet ČSPŽP   č. 35-5604130247/0100,  variabilní symbol : 8112018, prosíme zde též ve  zprávě pro příjemce uvést : jméno účastníka, název organizace

 

* z účtu č………………………………………….   dne………2018*

 

*bude zaplaceno hotově *

 

*  Nehodící se prosím škrtněte

 

Datum: ……………2018

podpis

razítko vysílající organizace.

 

 

 

dubna 2018

Český spolek pro péči o životní prostředí ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha

si Vás dovoluje pozvat na seminář,

Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní a stravoven

který se uskuteční  v úterý 24. 4. 2018 od 10:00 hod.

ve velké posluchárně budovy č. 11, Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10

Odborný garant:

MUDr. Magdalena Zimová, CSc. – SZÚ Praha/ČSPŽP – tel. 267082267

Kontakt: spolekzp@csvts.cz, RNDr. Vlastimila Mikulová tel.: 603511977

 

PROGRAM

  •         Prezence

10.00          Zahájení semináře Ing. Jan Jarolím ČSPŽP

10.05          Současná rizika nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a                                         stravoven  MUDr. Magdalena Zimová, CSc., SZÚ Praha

10.20          Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady – právní rámec z pohledu MŽP a   ČIŽP              Ing. Veronika Jarolímová, MŽP odbor odpadů

10.40          Nakládání s odpady ze společného stravování a odpady potravinářského průmyslu z pohledu Státní veterinární správy      MVDr. Radomír Belza SVS Praha

12.00 – 12.30 Přestávka na občerstvení

12.30          Hodnocení vstupů a výstupů zařízení pro zpracování biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven  Ing. Ladislava Matějů SZU, Praha 

13.00          Možnosti využití výstupů z kompostérů GreenGood                                                      Ing. Jaroslav Houček, UKZÚZ Praha

 13.30 Diskuse

14.00 Závěr

 

  1. dubna 2018

Český spolek pro péči o životní prostředí ve spolupráci s Českým národním výborem pro omezování následků katastrof ČNV ONK a Městskou částí Praha 9

si Vás dovoluje pozvat na další pokračování sminářů  cyklu „Prevence katastof“

Seminář „Šíření varování před katastrofami – jsme dobře připraveni?“ se koná pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka a ministra životního prostředí Richarda Brabce

Včasné varování včetně šíření varovných informací, připravenosti a adekvátní reakce jsou pro snížení dopadů katastrof klíčové.  Jsou ukázány různé možnosti šíření varovných informací i požadavky na tyto informace jako přesnost, včasnost, lokalizace a také srozumitelnost. Důležitý je také předstih varovných informací. Funkčnost šíření varovných informací, zejména moderních, je často závislá na elektrické energii či málo odolná vůči přetížení, a proto je nutné patřičné zálohování nebo kombinace různých druhů šíření. Jsou ukázány příklady vzniku a šíření varovných informací v případě povodní i jiných druhů katastrof. Vzdělávání a zvyšování připravenosti občanů i institucí v oblasti včasného varování významně přispívají ke snižování dopadů katastrof. (Ing. Ivan Obrusník DrSc.v úvodní přednášce)

 

 

Kabinet odpadů, který se uskutečnil ve čtvrtek 22. března 2018 v Praze v budově MŽP, 

Kabinet je ve spolupráci s vedením odboru odpadů MŽP zaměřen na aktuální informace týkající se nejen legislativy a transformace českého odpadového hospodářství, ale i na stěžejní priority Evropské unie ovlivňující další vývoj s praktickým dopadem v oblasti odpadů.  d

Zaměření: Aktuální informace v odpadovém hospodářství ČR a EU

Úvod do diskuse:  Ing. Bc. Jan Maršák Ph.D., vedoucí oddělení koncepcí a technologií a

zástupce ředitele odboru odpadů

Termín a čas konání: čtvrtek 22. 3. 2018 od 13:30 hod. do 16:30 hod.

Místo konání:  Ministerstva životního prostředí ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10

                        zasedací místnost č. 900

Odborný garant kabinetů: RNDr. Vlastimila Mikulová

Organizační zajištění:       ČSPŽP  tel.č: 221 082 365; mob.: 603511977 ,

e-mail spolekzp@csvts.cz

Mediální partneři

Enviweb                                                     Tretiruka

www.enviweb.cz                                         www.tretiruka.cz

 

 

 

22 února. 2018- (změna původního termínu 13.11.2017)

Odborný seminář ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, který se uskutečníilve čtvrtek 22. 2 2018 v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

Seminář je zaměřen na problematiku čistírenství a je zejména určen pro pracovníky ve veřejné správě i podnikové sféře v oblasti životním prostředí a pro vodohospodáře.

Program,  kde uznávaní odborníci přednesou své příspěvky je s navazující diskusi:

9,30 – 10,00    Registrace účastníků

 

10:00               Zahájení semináře

Ing. Libuše Benešová CSc, ČSPŽP

 

10:05               Centrální nebo decentrální řešení ČOV

Ing. Karel Plotěný,  jednatel ASIO Brno

 

10:45              Vliv urbanizace na vodní toky

Prof. Dana Komínková  PhD , ČZU FŽP

 

11:30              Chování dosazovacích nádrží – měření vs. matematický model

Prof. Jaroslav Pollert  PhD., ČVUT FS

 

12:15              Přestávka na občerstvení

 

13:00             Membránové procesy v čištění odpadních vod

Ing. Radek Vojtěchovský,  ENVI-PUR, s.r.o.

 

  13:30             Mikrobiologická kontaminace kalu ČOV

                        Ing. Ladislava Matějů, Státní zdravotní ústav Praha

 

14:00              ÚVČOV Praha – historie, současnost a budoucnost odstraňování dusíku

                        Ing. Martin Srb, Pražské vodovody a kanalizace  a.s.

 

14:30              Diskuse a závěr semináře

 

Odborné a organizační zajištění: Ing. Libuše Benešová CSc., Ing. Věra Sigmundová

sekretariát ČSPŽP: RNDr. Vlastimila Mikulová

Tel.č.: 603511977, e-mail: spolekzp@csvts.cz