HISTORIE

Odborná činnost dosud spočívá  v pořádání odborných akcí,  v ústních odborných konzultacích i  podávání vyžádaných stanovisek výboru k dění v ochraně životního prostředí ČR, EU, případně ve světě

PŘEHLED ODBORNÝCH AKCÍ:

2004  (5 akcí, celkem 212 účastníků):

Konference:
– FINANCOVÁNÍ ECHNICKÉ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE
Seminář:
–  PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCŮ – OBCÍ
– PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCŮ – PODNIKŮ
Kabinet odpadů:
–  ZÁVAZNÁ ČÁST PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE A JEJÍ PROMÍTNUTÍ DO POH OBCE
–  ODDĚLENÉ SHROMAŽĎOVÁNÍ BIOODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

2005  (9 akcí, celkem 402 účastníků):

Konference:
–  ZDRAVOTNICKÉ ODPADY (ve spolupráci s ČSZT)- 1. konference (Praha)
–  STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
–  ZDRAVOTNICKÉ ODPADY – 2. konference ( Brno)
Seminář:
– AKTUÁLNÍ ZKUŠENOSTI Z PŘÍPRAVY NA ZPRACOVÁNÍ PLÁNŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCŮ – PODNIKŮ                                         – BIOLOGICKÁ BEZPEČNOST, OCHRANA ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH ZDROJŮ V ČR (1.  seminář ve   spolupráci s MŽP
a  za   finanční podpory projektu GEF/UNEP)
Kabinet odpadů:
– DĚLENÝ SBĚR PLASTŮ, PAPÍRU A SKLA
– NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI ELEKTROZAŔÍZENÍMI
– NAKLÁDÁDÁNÍ S VYTĚŹENÝMI ZEMINAMI, HLUŠINAMI

2006  (12 akcí, celkem 468 účastníků – bez konference DZAŽP):

Konference:
– DOPRAVA, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – 2. mezinárodní konference (pořadatelé: CDV, MD, MŽP, MZd, ČSPŽP, SZÚ)
Seminá:
–  GENETICKÉ ZDROJE – JEJICH OCHRANA A  DOSTUPNOST (2. seminář ve spolupráci s MŽP a za finanční podpory GEF/UNEP)
–   NELEGÁLNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – KONTROLA A SANKCE   (1. seminář řady „Nakládání s … – kontrola a sankce“
–   EKOLOGICKÁ ENERGIE OBCÍ A JEJICH OBYVATEL (1.grant České energetické agentury)
–   CESTY KE ZVÝŠENÍ MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
–  AUTOMATICKÉ TŘÍDÉNÍ SEPAROVATELNÝCH SLOŽEK ODPADU (ve spolupráci s TiTech Visionsort a ČZÚ)
–  ÚSPORNÉ A EKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍ PRO OBCE A PODNIKATELE  (2.grant České ekologické agentury)
–  NAKLÁDANÍ S CHRÁNĚNÝMI ŽIVOČICHY A ROSTLINAMI – KONTROLA A SANKCE  (2. seminář řady „Nakládání s…“ ,
ve  spolupráci s MŽP)
–  NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY – PLNĚNÍ CÍLŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR.  Výsledky 1. hodnotící zprávy, diskuze k hlavním
ukazatelům
Kabinet odpadů:
I-  PLATBY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD. DISKUZE K ROBLÉMŮM A  ZMĚNÁM MÍSTNÍCH POPLATKŮ

2007  (10 akcí, celkem 545  účastníků):

Seminář:
– NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ (3. seminář ve spolupráci se SZÚ)
– NAKLÁDÁNÍ S NEROSTNÝMI SUROVINAMI A NEŽIVÝMI PŘÍRODNÍNAMI (3.seminář řady „Nakládání s…)
– EFAEP A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  (při příležitosti valné hromady EFAEP v Praze)
– NOVÉ NAŘÍZENÍ – NOVÉ POŽADAVKY NA PŘESHRANIČNÍ POHYB ODPADŮ
– GENETICKÉ MODIFIKAC E A OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI (3. seminář ve  spolupráci s MŽP a za finanční
podpory  GEF/UNEP)
Kabinet odpadů:
–  PODPORA PROJEKTŮ KE  ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU                                                                                ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   v letech 2007-20013
–  ZMĚNA ZÁKONA O ODPADECH A PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK V R. 2007
–  HLÁŠENÍ O PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – EVIDENCE ODPADŮ – SOUČASNÁ A BUDOUCÍ

2008  (9 akcí, celkem 582 účastníků – bez konference DZAŽP):

Konference:
– DOPRAVA, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ( 3. mezinárodní konference  – pořadatelé: CDV, SZÚ, SF ŽU, ČSPŽP , záštita: MD,
MŽP)
Semináře:
– NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ (4. seminář, Brno)
– EVROPSKÁ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ PROFESIONÁLŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ (EFAEP)
– NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI – KONTROLA A SANKCE  (4. seminář v rámci řady „Nakládání s…“)
– POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ STROMŮ VE MĚSTECH (spolupořadatelé  ČLS-p.d.D., MČ P.9., ) – pro velký zájem opakováno
– MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY V OCHRANĚ PŘÍRODY(ve spolupráci s MŽP)
– PROBLEMATIKA HLUKU V LIDSKÝCH SÍDLECH (ve spolupráci se  SZÚ)
Kabinety odpadů:
– NOVÁ VYHLÁŠKA O PŘEPRAVĚ ODPADŮ A PŘÍSLUŠNÁ USTANOVENÍ V NOVÉM ZÁKONĚ O ODPADECH – PODROBNOSTI
– NAKLÁDÁNÍ S BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝMI ODPADY – NOVÁ VYHLÁŠKA Č. 341/2008 Sb.

2009 (11 akcí, celkem 621 účastníků)

Seminář:
– HODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – EIA/SEA
– NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ (5. seminář)_
– ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ JEHO PŘÍČINY, KONTROLA A SANKCE (5. semiář v rámci řady „Nakládání s …. kontrola a sankce“)
– NAKLÁDÁNÍ S LESY – KONTROLA A SANKCE   (6.. seminář v rámci řady „Nakládání s….“ – (ve spolupráci s ČLS – d.o.D.)
– ÚČINNÉ ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ OBJEKTŮ I OBCÍ ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU v PROSTŘEDÍ (s finanční podporou programem EFEKT MPO)
Diskuzní setkání:
– ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EU A CO DÁLE V PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ? (ve spolupráci s MŽP)
– NOVÝ NÁVRH ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ (ve spolupráci s MŽP)
Kabinety odpadů
– PLNĚNÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVÉ VYHLÁŠKY O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY
– VYUŽITÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ
– PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NOVELY ZÁKONA Ć.9/2009 Sb.  O HNOJIVECH A VYHLÁŠKY Č.341/2008 Sb.                                                                   PŘI KOMPOSTOVÁNÍ
– POPLATKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

2010 (7 akcí, celkem 338 účastníků)

Semináře:
– MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ V ČR A INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI                                                                (4. seminář ve spolupráci  s   projektem MŽP –  GEF/UNEP/GEF
– GENETICKÉ  ZDROJE ROSTLIN – BIOLOGICKÁ BEZPEČNOST A RIZIKA GENETICKÉ EROZE                                                                                                            (5. seminář ve spolupráci s projektem MŽP – UNEP/GEF  a Výzkumným ústavem rostlinné výroby , v.v.i.)
– PODPORA OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI V ČR  – mezinárodní rok  biologické rozmanitosti
(6. seminář ve spolupráci s projektem MŽP-GEF/UNEP)
–  FOTOVOLTAIKA – PRO a PROTI (společně s ČENES)
–  PODPORA OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI v ČR  (7. seminář projektu MŽP – GEF/UNEP)
Kabinet odpadů:
– AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SBĚRU DAT V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ SE ZAMĚŘENÍM ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ                                                                   – ZMĚNA ZÁKONA O ODPADECH – SCHVÁLENÁ EURONOVELA                                                                                                                                                             –  –  AKTUÁLNÍ INFORMACE K „PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR A K LEGISLATIVNÍMU VÝVOJI
–  MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ V ČR A INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
(7. seminář ve spolupráci s projektem MŽP-GEF/UNEP)
– GENETICKÉ ZDROJE ROSTLIN – BIOLOGICKÁ BEZPEČNOST A RIZIKA GENETICKÉ EROZE (8. seminář ve spolupráci s projektem
MŽP-GEF/UNEP)
Kabinet odpadů:
– AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SBĚRU DAT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ;_
krátká informace o postupu novely zákona o odpadech
– Změna zákona o odpadech – schválená euronovela

2011 (11 akcí, celkem 312 účastníků)

Semináře:
– NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ  6. seminář, Brno)

 

Prezentace ke stažení (Seminář: OSVĚTLOVÁNÍ)

Jiří Habel: O světle
Jan Suchan: Obloha a světlo

Jan Hollan: Nové vědecké poznatky o vlivu umělého osvětlování

– VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH MODIFIKACÍ V ČR A PŘIJATÁ OPATŘENÍ                                                                                     (7. seminář  projektu MŽP – GEF/UNEP)

–  MEZINÁRODNÍ JEDNÁNÍ O BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI A NOVÝ PROTOKOL                                                                       O ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY  (8. seminář projektu MŽP- GEF/UNEP)

–  SEMINÁŘ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (VČETNĚ KUCHYŇSKÝCH) ZE ZDRAVOTNICKÝCH                                                           Z AŘÍZENÍ,ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A DOMOVŮ DŮCHODCŮ                                                                                                        Praha, opakování v Olomouci. (7. a 8. seminář)

– IMPLEMENTACE CARTAGENSKÉHO PROTOKOLU O BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI V ČR                                              (9. seminář projektu MŽP/GEF)