AKCE 2012

Kabinety odpadů:

1. LEGISLATIVA ODPADŮ  – diskuze s vedoucími pracovníky odborů  MŽP, ČIŽP  ( 29.3.2012)

2. MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ                               A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ – JUDr. Zdeňka Jirásková,  MF  (26-4.2012)

3. SOUČASNÝ LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V OBLASTI ODPADŮ – diskuze k aktuálním otázkám – úvod do diskuze:       JUDr. Libor Dvořák, MŽP  31.5.2012)

4. ODPADY V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ – úvod do diskuze:  Mgr. Pavel Gadas, MŽP – 1.11.2012

 

Semináře:

1. 20 LET ZKUŠENOSTÍ ČESKÉ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRAXE (13.6.2012)
přednášející: Ing. Lukáš Kůs,  Ing.  Jaroslav Šťourač, Ing. Petr Havelka, RNDr. Oldřich Jarolím, (13.6.2012)
Instruktážní video je k dispozi v sekretariátu ČSPZP

2. JADERNÁ ENERGETIKA  A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve spolupráci s Českou nukleární společností  (19.6.2012)                             přednášející:  Ing. František Pazdera (MPO),  Ing. Dana Drábová (SÚJB),  Ing. Martin Ruščák (CVŘež),                                                                                                                 Ing. Eduard Hanslík,    CSc., RNDr. Lenka Thinová (ČVUT)                                                                                                                                                K dispozici prezentace: Pazdera ; Ruščák ;  Drábová ; Hanslík; Thinová

3. NEBEZPEČNOST POŽÁRŮ ODPADŮ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Požáry odpadů v obcích, v zařízeních pro nakládání s odpady, ve skladech odpadů (zejména nepovolených) i požáry skládek jsou čím dále tím častější. Zaujímají přední místo ve statistice požárů. Představují nejen přímé finanční a hmotné ztráty, ale i ohrožují zdraví lidí včetně zasahujících hasičů i celé životní prostředí nejen žárem, ale především emisemi, uvolňovanými do ovzduší, půdy i vod. Přednášejíci ( odborníci Hasičského záchranného sboru a odbornice ČZU/ČSPŽP RNDr:Mikulová)  nejen upozornili přítomné na veliké nebezpečí požárů odpadů, naznačili způsoby jejich likvidace a současné chemické kontroly emisí, ale především se věnovali předcházení vzniku požárů. Upozornili na závažnost pravidel požární ochrany a bezpodmínečné nutnosti jejich dodržování.

Akce v rámci projektu MŽP-GEF/UNEP:

1. MISE UNEP:
Mise, proběhlá v ČR 19.-21.3. 2012 byla zaměřena na hodnocení Projektu UNEP/GEF: Implementatation of the National Biosafety Framework / Plnění opatření pro zajištění biologické bezpečnosti, který probíhal v letech 2006 – 2012 pod záštitou MŽP. Hodnotitel se setkal 19.3.2012 se zástupci ČSPŽP, nebioť se ve spolupráci se Spolkem se realizovaly semináře a další akce projektu. Výsledkem hodnocení, které proběhlo v několika státech, realizujících obdobný projekt, se stala obsáhlá zpráva (164 str.) pro UNEP předaná v květnu 2012. V ČR nebyly shledány rozpory s cílem projektu v období jeho plnění.

2. SEMINÁŘ A EXKURZE DO  CHKO  ČESKÝ RÁJ, zaměřený na ochranu přírody v turisticky atraktivní oblasti:
Uskutečnil se ve dnech 3.-4.5. v Lázních Sedmihorky. Jeho cílem bylo seznámení účastníků s příslušnou legislativou a umožní výměnu zkušeností aplikovatelných na další místa v ČR. Realizován ve spolupráci s VTS a ČSOP.

3. SEMINÁŘ  OCHRANA PŘÍRODY I ÚLOHA  BOTANICKÝCH ZAHRAD A  KONTROLNÍCH ORGÁNŮ:
Seminář byl organizován na místní úrovni – v Libáni dne 309.8.2012. Cílem semináře bylo seznámení veřejnosti se stavem biologické rozmanitosti i jejího ohrožení a zejména pak s úlohou, kterou sehrávají botanické zahrady a kontrolní orgány v ČR.  Uvedeny byly i  praktické příklady.

4. ÚČAST NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI  „Science and Society – Biodiversity in the Balance: Causes and Consequences“:
Konference, konající se ve dnech 9.-10.11.2012 v Heidelberg, v Německu, byla organizována následujícími organizacemi: European Molecular Biology Organisation (EMBO), European Molecular