INFORMACE O ČINNOSTI

INFORMACE  (původně) pro vedení ČSVTS

o

činnosti Českého spolku pro péči o životní prostředí v roce 2011

Název organizace:Český spolek pro péči o život níprostředí,o.s.(ČSPŽP)

Webovéstránky:www.csvts.cz/cspzp

Informaci vypracovala: LibušeDeylová e-mail:cspzp@csvts.cz

1.Odborná činnost společnosti:

Uskutečněno bylo celkem10odborný cha kcí-z toho7seminářů a 3 kabinetyodpadů

Semináře:

 • 6.seminář „Nakládánís o dpady ze zdravotnických zařízení“ (Brno,24.1.2011)

 • „Osvětlování“(Praha,4.2.2011)

 • .seminář projektuMŽP-GEF/UNEP  Biologickábezpečnost: „Využívání genetických modifikací v ČR a přijatá opatření“(Praha,24.3.2011)

 • .seminář projektu MŽP-GEF/UNEP Biologická bezpečnost „Mezinárodní jednání o biologické bezpečnosti a nový protokol                      o odpovědnosti za škody“ (Praha,3.5.2011)

 • 7.a 8.seminář „Nakládání sodpady(včetně kuchyňských) ze zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a domovů“(Praha, 20.6.2011   a opakování v Olomouci, 8.11.2011)

 • 11.seminář projektu MŽP-GEF/UNEP Biologická bezpečnost „Implementace Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti            v ČR“(Praha,29.11.2011)

Kabinetyodpadů:

 • „Odpady ve vztahu  k podpoře využívání obnovitelných a druhotných zdrojů v energetice (Praha, 24.2.2011)

 • „Zkvalitnění nakládání s odpady – priority MŽP, stav a praktická realizace podpory OPŽP „(Praha, 28.4.2011)

 • „20.leté zkušenosti ČIŽP v odpadovém hospodářství“ (Praha, 27.10.2011)

2.Mezinárodní spolupráce

 • Spolupráce s evropskými organizacemi odborníků v oblasti ochrany životního prostředí jak dvoustranně, tak – především – prostřednictvím členství v EFAEP/ENEP.

 • Spolupráce s programem GEF/UNEP „Biologická bezpečnost“.

 • ČSPŽP je členem EFAEP (Evropské federace společností, sdružujících odborníky v oblasti ochrany životního prostředí) – tento dlouhý název byl zkrácenna: ENEP(Evropská síť odborníků pro životní prostředí) od roku 2005

Řídícím orgánem ENEP je Valné shromáždění shromáždění zmocněnců členských organizací konané 2x ročně a výkoný výbor (5 člený). V době mimo shromáždění je řízení uskutečňováno vzájemnými  e-kontakty výkonného výboru, sekretáře ENEP a vedení členských organizací. Takto se ČSPŽP, stejně jako další členské organizace podílí na řízení činnosti ENEP. ČSPŽP se však bohužel nemůže -tak jako řada dalších členských organizací – podílet (vzhledem k finanční náročnosti) na činnosti jednotlivých pracovních skupin.

Vrámci vnitřní spolupráce ENEPse ČSPŽP podílína řadě dokumentů, zpracovávaných pro orgány EU. Česká republika tím získává další možnos ovlivnění materiálů EU.

 • Od roku 2006 probíhá spolupráce prostřednictvím projektu MŽP – GEF (Program na ochranu životního prostředí Země) /UNEP (Program Spojených národů pro ochranu životníhoprostředí) „Biologická bezpečnost“ s organizací /UNEP (Program Spojených národů pro ochranu životníhoprostředí)

3.Spolupráce v rámci České republiky

 • ČSPŽP úzce spolupracoval v r.2011 – tak jako v letech předchozích – s orgány státní správy, výzkumnými pracovišti, vysokými školami a jednotlivými odborníky.
 • Především to je Ministerstvo životního prostředí. Ve spolupráci s ním organizuje kabinety odpadů. Umožňují vzájemnou diskuz iaktuálních problémů odpadového hospodářství odborníků MŽPs dalšími orgány veřejné správy, producenty a zpracovateli odpadů a dalšímiodborníky.

 • Spolek rovněž organizuje ve spolupráci s MŽP(ať již na vyžádání pracovníků MŽP nebo naopak na návrh ČSPŽP) odborné aktuální semináře. V roce 2011 to bylo pokračování řady seminářů v rámci projektu GEF „Biologická bezpečnost“ . Jejich cílem je sdělení výsledků projektuodborné (i laické) veřejnosti.

 • Stavební fakultav Brně prostřednictvím  naší členky požádala o spolupráci v rámci problematiky vztahu osvětlování a životního prostředí. Výsledkem je např.seminář „Osvětlování“, uskutečněný v roce.2011

 • Na popud vedoucích pracovníků Státního zdravotního ústavu v Praze i odborníků Hygienicko-epidemiologických stanic (našich členů) uskutečňuje Spolek již od roku 2006 řadu seminářů, zabývajících se problematikou odpadů ze zdravotnických zařízení.

4.Publikačníčinnost:

V roce 2011 se ČSPŽP podílel na vydání sborníku ze všech (3)seminářů projektu MŽP-GEF/UNEP „Biologickábezpečnost“

5.Účast na konferencích, výstavách a veletrzích:

ČlenovéČSPŽPse ve velké míře účastní akivně i pasivně řady tuzemských i mezinárodních konferencí, výstav a veletrhů. Dosud jsme však účast našich členů na těchto akcích nesledovali. V rámci VH ENEP se v roce 2011 zúčastnil zástupce ČSPŽP dvou mezinárodních konferencí (zabývajících se činností pracovní skupiny pro „Snížení emísí CO2“ a „Přípravu měst na klimatické změny“.

6.Projektové řízení.

Výbor ČSPŽP se v roce 2011 projektových řízení nezúčastnil.

 

Praha březen 2012