29. mezinárodní konference MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI

Ve dnech 3. a 4. března 2020 se bude konat v kongresovém centru PRIMAVERA v Plzni tradiční, již 29. mezinárodní konference MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI - Ko 562-20.  Záštitu nad konferenci převzal předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pan Mgr. Viktor Pokorný.

Konference je zaměřena do oblasti průmyslové výroby, zejména strojírenství, automobilového průmyslu, metalurgie, elektrotechniky a elektroniky, opravárenství a navazujících oborů.

Jako každým rokem, tak i letos, bude v rámci konference rozsáhlá výstava měřicí techniky z různých oblastí měření výrobního procesu. Účastníci konference tak budou mít možnost informace získané na přednáškách si ihned prakticky ověřit na exponátech výstavy a konzultovat konkrétní problematiku s vystavovateli. Výstava bude otevřena po celou dobu konference a program konference je stanoven tak, aby účastníci měli čas na prohlídku výstavy a konzultace s jednotlivými vystavovateli. 

Význam takto připravené konference spočívá mimo jiné také ve spojení odborných přednášek s prezentací měřicích přístrojů společně s dalšími prvky, jako je odpovídající software, přípravky a další pomůcky, metrologické postupy apod. Pro zájemce z oboru metrologie představuje takto připravená akce efektivní způsob jak získat požadované informace včetně možnosti jejich realizace v podnikové praxi.

Součástí konference bude přednáška ředitele Odboru metrologie ÚNMZ Ing. Zbyňka Veseláka  na téma "Aktuality z oblasti legální metrologie" a přednáška "Aplikace normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, výrok o shodě se specifikací - přednášející doc. Ing. Olga Tůmová CSc., ZČU Plzeň, Ing. Richard Silovský, VZÚ Plzeň.

Oživením konference v závěru druhého dne proběhne workshop na téma "Měření délky a času, státní etalony těchto veličin, určení nejistoty měření". Workshop bude moderovat  doc. Ing. Vít Zelený, CSc.

Zájemci, kteří se chtějí přihlásit jako posluchači na této konferenci mohou si přihlášku stáhnou ZDE nebo v menu "Odborné akce"/ "Kalendář akcí ČMS". Pro zájemce budou také připraveny na odpoledne druhého dne čtyři exkurze dle výběru viz přihláška. 

NOVÉ DEFINICE ZÁKLADNÍCH JEDNOTEK MEZINÁRODNÍ SOUSTAVY SI

26. Mezinárodní generální konference měr a vah schválila v listopadu 2018 na zasedání ve Versailles nové definice základních jednotek měrové soustavy SI. Je to největší změna za dobu existence Metrické konvence. Protože se jedná o vládní zastoupení, budou nové definice pro členské státy závazné s platností od 20. května 2019. 20. květen je světovým dnem metrologie.

Základními měrovými jednotkami soustavy SI jsou sekunda (s), metr (m), kilogram (kg), ampér (A), kelvin (K), mol (mol) a kandela (cd). Do současné doby jsou stanovené podle artefaktů (např. závaží), nebo fyzikálních jevů. Nově budou stanovené na základě návaznosti na vybrané fyzikální a technické základní konstanty, jejichž hodnota byla konvenčně stanovena v pevných číselných hodnotách bez nejistoty.

20. Fórum metrologů, Praha, Klub lávka

Česká metrologická společnost, z. s. uspořádala dne 11. prosince 2018 tradiční konferenci 20. Fórum metrologů. Jednání bylo zaměřené na seznámení účastníků s rychlým vývojem, který probíhá v současnosti ve všech oblastech metrologie. Dochází k největší změně v definici základních měrových jednotek za celou dobu existence metrické konvence. Rovněž v oblasti technických i legislativních norem již probíhají, nebo jsou připravené podstatné změny.

Účastníky jednání přivítal předseda České metrologické společnosti Ing. Miroslav Hanák a uvedl hlavní oblasti metrologie, ve kterých dochází k podstatným změnám. Nejen v základních veličinách, ale i v každodenní metrologické praxi se projevuje současný vědecký a technický rozvoj. Je to především zapojení informačních technologií, kdy software a přenosové systémy jsou součástí měřicího řetězce. Nové principy měření, optické a CT přístroje představují nové možnosti, ale současně i nároky na kvalifikaci a vzdělání metrologů. Rovněž i oblast standardizace a legislativy se musí současnému technickému rozvoji, ale také mezinárodnímu charakteru výroby a obchodu přizpůsobit. Česká metrologická společnost přispívá formou kurzů a dalších vzdělávacích aktivit k efektivnímu získání znalostí pro zvládnutí současných rostoucích nároků na kvalifikaci metrologů.

Fórum metrologů ke 100. výročí vzniku ČSR

Slovenská metrologická spoločnosť ve spolupráci s Českou metrologickou společností, připravila 1. ČESKO-SLOVENSKÉ FÓRUM METROLÓGOV ke 100. výročí vzniku ČSR, které se konalo 25.10.2018 v Bratislavě.

Motto: "História, súčastnosť, trendy v metrológii v ČR a SR". 

Česká metrologická společnost, z.s. obnovuje spolupráci s Slovenskou metrologickou spoločnosťou

Změny po roce 1989 a následně vzniku České a Slovesné republiky v roce 1993 nutně vedly k rozdělení většiny spolků a společností bývalého Československa. Nevyhnuly se tomu ani českoslovenští metrologové a následně titíž, tentokráte už v České a Slovenské republice.

Primárním úkolem obou společností je poskytovat platformu pro činnost podnikové metrologie a její pracovníků a přispívat k jejich vzdělávání. Vývoj v obou zemích však vedl k postupnému rozrůznění činností obou spolků a to jak v oblasti vzdělávání, tak ve způsobu financování. Dnes to je příčinou určitých obtíží při opětovném navazování spolupráce. Přesto jsme se po dohodě rozhodli pokusit o spolupráci tak, jak to jen umožní naše personální možnosti a překážky, které vznikají vzhledem k existenci dvou států.

Měřicí technika v automobilovém průmyslu

Česká metrologická společnost uspořádala v úzké spolupráci s metrologií akciové společnosti ŠKODA AUTO ve dnech 24 a 25. října konferenci „Měřicí technika v automobilovém průmyslu“. Podnětem k uspořádání konference byl prudký vývoj automobilové techniky. Postupné prosazování alternativních pohonů místo spalovacích motorů, nástup elektroniky do všech systémů v automobilech a informačních technologií do automobilů i do všech etap výrobního procesu. Na daný vývoj musí reagovat výrobci podstatnou modernizací výrobních zařízení včetně měřicí techniky. 

Konference proběhla v  sálu Muzea ŠKODA AUTO pod záštitou Dipl. Ing Franka  Schreiera, vedoucího řízení kvality ve všech závodech ŠKODA AUTO. Zúčastnilo se jí celkem 113 odborníků ze všech oblastí výroby dílů pro automobilky z vývoje a dalších pracovišť. Po celou dobu konference měli účastníci možnost prohlídky exponátů muzea.
 

Vzdělávání a prokazování odborné způsobilosti v metrologii

Česká metrologická společnost, z.s. pořádá pro členy ČMS zájemce o metrologii řadu odborných akcí a nyní také ve spolupráci se Slovenskou metrologickou společností (SMS).

Odborné akce, které jsou nabízeny na webových stránkách ČMS napomáhají zlepšovat a rozšiřovat odborné znalosti v oblasti metrologie a stávajícím i novým metrologům a technikům, výrazným způsobem zefektivnit jejich odborné činnosti a v neposlední řadě také prokázat odbornou způsobilost v oblasti metrologie a vykonávat správně metrologické činnosti.

Pro výkon odborných činností v oblasti metrologie je zpravidla požadováno prokázání odborné způsobilosti personálu, a tuto způsobilost je možno prokázat nejenom potvrzením o účasti, které účastník obdrží na závěr příslušného kurzu nebo semináře, ale je možné také získat u ČMS certifikát způsobilosti na danou funkci nebo činnost – více viz zde.

Na webových stránkách vás pravidelně informujeme odborných akcích, které  připravujeme v daném roce, a to v záložce "Kalendář akcí" a "ČMS připravuje". Na závěr každého kurzu nebo semináře obdrží posluchači potvrzení o účasti, kterým mohou dokladovat zvšení / aktualizaci odborné způsobilosti, která je požadována při uplatňování systémů managementu kvality. 

Nové předpisy v oblasti posuzování shody měřidel

Nové předpisy v oblasti posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh:

 

a) Dne 31. 3. 2016 byly v částce 36 Sbírky zákonů zveřejněny

    zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a

    zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Tyto zákony nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jejich vyhlášení s výjimkou ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb., které nabývá  účinnosti dnem 12. června 2018.  

 

b) Dne  18. dubna 2016 bylo v částce 46 Sbírky zákonů zveřejněno

    nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh. Nařízení vlády nabývá účinnosti dne 20. dubna 2016.  Tímto nařízením se také ruší nařízení vlády č. 464/2005 Sb. a nařízení vlády č. 246/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb.

 

c) Dne 18. dubna 2016 bylo v částce 47 Sbírky zákonů zveřejněno

    nařízení vlády č. 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh. Nařízení vlády nabývá účinnosti dne 20. dubna 2016. Tímto nařízením se ruší nařízení vlády č. 326/2002 Sb. 

 

Kalibrační postupy

S cílem napomoci pracovníkům vykonávajícím kalibrace měřidel nabízí Česká metrologická společnost, z.s. „vzorové“ kalibrační postupy (KP) V současné době to představuje soubor více než 100 postupů.

Jedná se např. o kalibrační postupy pro měřidla následujících veličin - délka a navazující veličiny, rovinný úhel, hmotnost, tvrdost, moment síly, tlak, zkušební zařízení, teplota, elektrické veličiny, frekvence, chemické veličiny,…atd.

Seznam vzorových kalibračních postupů k prodeji a volně ke sstažení je uveden  je k uveden v záložce KALIBRAČNÍ POSTUPY A PUBLIKACE/ KP K PRODEJI a v záložce KALIBRAČNÍ POSTUPY A PUBLIKACE/ KP KE STAŽENÍ

V přehledech  jsou zahrnuty i nové kalibrační postupy zpracované v roce 2015.

Korespondenční kurzy metrologie - K 90

Česká metrologická společnost, z.s. pořádá Korespondenční kurzy metrologie K-90

Korespondenční forma kurzu umožňuje účastníkům zvyšovat svoji kvalifikaci nezávisle na pracovním zařazení a vytížení.
Účastník má možnost zvolit si vlastní postup, způsob i tempo studia. Při tom se předpokládá, že vedle studia zaslaných
materiálů bude studována i doporučená literatura.
Kurz je od 1. 4. 2014 aktualizován a rozšířen při zachování ceny kurzu.

Více informací zde.

Stránky

Přihlásit se k odběru Česká metrologická společnost, z.s. RSS

© Česká metrologická společnost